yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Стаття 175 (колишня стаття 130s)

Європейське право навколишнього середовища

Стаття 175 (колишня стаття 130s)

1. Діючи відповідно до процедури, визначеної у статті 251, і після консуль­тацій з Економічним і соціальним комітетом та Комітетом регіонів, Рада вирішує, які дії повинні бути виконані Співтовариством для досягнення цілей, зазначених у статті 174.

   

 39

38Розділ 2

2. Шляхом відступу від процесу прийняття рішень, визначеного у пункті 1, та без порушення статті 95, Рада, діючи на підставі одноголосно прийнятого рішення, за пропозицією Комісії і після консультацій з Європейським Пар­ламентом та Економічним і соціальним комітетом та Комітетом регіонів, приймає:

– положення переважно фіскального характеру;

– заходи з міського та сільського планування, землекористування, за винятком використання відходів та заходів загального характеру, а також регулювання водних ресурсів;

– заходи, які суттєво впливають на вибір державою-членом різних видів енергії та на загальну структуру її енергопостачання.

За умов, викладених у попередньому підпункті, Рада може визначити, рішення з яких саме питань, перерахованих у цьому пункті, повинні прийматися кваліфікованою більшістю.

3. В інших сферах програми загальних дій, що встановлюють пріоритетні завдання, виконання яких слід досягти, приймаються Радою відповідно до процедури, визначеної у статті 251, і після консультацій з Економічним і соціальним комітетом та Комітетом регіонів.

Рада, діючи згідно з умовами пункту 1 чи пункту 2, відповідно до випадку вживає заходів, необхідних для здійснення таких програм.

4. Без порушення певних правил існування Співтовариства, держави-члени фінансують та здійснюють свою екологічну політику.

5. Без порушення принципу, що забруднювач платить, якщо заходи, передба­чені положеннями пункту 1, вимагають витрат, що видаються непропорційно високими органам влади держави-члена, Рада у своєму акті, що включає ці заходи, закріплює відповідні положення у формі:

– тимчасових відступів і/або

– фінансової підтримки від Фонду згуртування, встановленої відповідно до статті 161.

Стаття 176 (колишня стаття 130t)

Захисні міри, прийняті відповідно до статті 175, не забороняють державам-членам мати або запроваджувати більш суворі захисні заходи. Такі заходи не повинні суперечити цьому Договору. Про них слід повідомити Комісію.

   

 40

Предмет і структура європейського права навколишнього середовища                 39

Рішення № 1600/2002/ЄС Європейського Парламенту і

Ради від 22 липня 2002 року щодо Шостої програми дій

Співтовариства у сфері навколишнього середовища

(витяги) Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу ... Вирішили наступне:

Стаття 5

Завдання та пріоритетні сфери дій щодо зміни клімату

1. Цілі, визначені у статті 2, повинні досягатися за допомогою таких завдань:

– ратифікація і набрання чинності Кіотського протоколу до Рамкової кон­венції ООН про зміну клімату до 2002 року і виконання зобов’язань щодо зменшення викидів на 8% до 2008-12 року порівняно з рівнем 1990 року для усього Європейського Співтовариства, згідно із зобов’язаннями кожної держави-члена, встановленими у Висновках Ради від 16 і 17 червня 1998 року;

– реалізація до 2005 року значного прогресу в досягненні зобов’язань згідно із Кіотським протоколом;

– займання Співтовариством такої позиції, яка б дозволяла відстоювати прийняття міжнародної угоди з жорсткішими завданнями щодо викидів на другому етапі виконання зобов’язань згідно з Кіотським протоколом. Така угода повинна мати мету суттєво знизити викиди, повністю враховуючи, зокрема, висновки третього оціночного звіту Міжурядового комітету зі зміни клімату (IPCC), і взяти до уваги необхідність рухатись у напрямку глобального справедливого розподілу викидів парникових газів.

2. Ці завдання виконуються за допомогою, зокрема, таких пріоритетних дій:

(і) Імплементація міжнародних зобов’язань із клімату, включаючи Кіотский протокол за допомогою:

(a) вивчення результатів Європейської програми зі зміни клімату і при­йняття ефективної спільної і координованої політики і заходів на її основі, якщо доцільно для різних секторів додатково до внутрішніх дій держав-членів;

(b) роботи в напрямку встановлення рамок Співтовариства для розвитку ефективної торгівлі викидами СО2 з можливим поширенням на інші парникові гази;

(c) покращення моніторингу парникових газів і прогресу щодо надання державам-членам зобов’язань, згідно з Внутрішньою угодою щодо поділу зобов’язань;

(іі) Зменшення викидів парникових газів у сфері енергетики:

(a)  проведення якнайшвидше перевірки та огляду субсидій, які пере­шкоджають ефективному і сталому використанню енергії, з метою їх поступового скорочення;

(b) заохочення використання відновлюваного і викопного палива із низьким вмістом вуглецю для виробництва енергії;

   

 41

40Розділ 2

(c) заохочення використання джерел відновлюваної енергії, включаючи застосування пільг, на місцевому рівні включно, з метою досягнення по­ставленої цілі 12% всього використання енергії до 2010 року;

(d)  впровадження пільг для збільшення використання теплоелектро-енергії та імплементація заходів, спрямованих на подвоєння загального поділу тепло електроенергії у Співтоваристві до 18 % усього виробництва електроенергії;

(e) попередження та зменшення викидів метану із виробництва та передачі енергії;

(f) сприяння ефективності енергії;

(ііі) Зменшення викидів парникових газів у транспортному секторі:

(a) визначення та реалізація спеціальних дій для зменшення викидів пар­никових газів у авіації, якщо такі дії не погоджені у межах Міжнародної організації цивільної авіації до 2002 року;

(b)  визначення та реалізація спеціальних дій для зменшення викидів парникових газів у морському судноплавстві, якщо такі дії не погоджені в межах Міжнародної морської організації до 2003 року;

(c) заохочення переходу до ефективніших і чистіших форм транспорту, включаючи кращу організацію і логістику;

(d) у контексті завдання ЄС зменшити викиди парникових газів на 8%, прохання, щоб Комісія подала до кінця 2002 року Комюніке про кількісні екологічні цілі для системи сталого транспорту;

(e) визначення та реалізація наступних спеціальних дій, включаючи будь-яке відповідне законодавство для зменшення викидів парникових газів від автотранспортних засобів та N2O;

(f) сприяння розвиткові і використанню альтернативного палива і транс­портних засобів із низьким споживанням палива, з метою суттєвого й постійного збільшення їх частки;

(g) сприяння заходам, спрямованим на повне відображення екологічної вартості в ціні транспорту;

(h) відмежування економічного зростання від попиту на транспорт, з метою зменшення впливу на навколишнє середовище;

(іv) Зменшення викидів парникових газів у промисловому виробництві:

(a) сприяння еко-ефективній практиці і техніці в промисловості;

(b)  розробка засобів сприяння малим і середнім підприємствам з прийняття, інновації і вдосконалення діяльності;

(c)  заохочення розвитку екологічно безпечніших і технічно можливих альтернатив, включаючи вживання заходів Співтовариства, метою яких є скорочення викидів, поступова ліквідація виробництва, де це доцільно, і зниження використання промислових фторованих газів ГФВ (гідрофтор-вуглеці), ПФВ (перфторвуглеці) і СФ6 (шестифториста сірка);

(v) Зменшення викидів парникових газів у інших секторах:

(а) сприяння ефективності енергії, особливо для опалення, охолодження і гарячого водопостачання під час проектування будівель;

   

 42

 

14