yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

Стаття 7

Завдання та пріоритетні сфери дій щодо навколишнього середовища, здоров’я та

якості життя

1. Цілі, визначені у статті 2, повинні досягатися за допомогою перерахованих нижче завдань, беручи до уваги відповідні стандарти, керівні принципи та програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ):

– досягнення кращого розуміння загрози для навколишнього середовища і здоров’я людини з метою вживання заходів з попередження і зменшення такої загрози;

– сприяння кращій якості життя за допомогою інтегрованого підходу, при зосередженні уваги на міських зонах;

– ставлячи мету досягти на протязі одного покоління (до 2020 року) того, щоб хімічні речовини виготовлялись і використовувались таким чином, аби це не вело до значного негативного впливу на здоров’я і навколишнє середовище, визнаючи необхідність заповнення існуючих прогалин у знаннях про властивості, використання, розміщення і вплив хімічних речовин;

– небезпечні хімічні речовини слід замінити безпечнішими хімічними ре­човинами чи безпечнішими альтернативними технологіями, які не перед­бачають використання хімічних речовин, з метою зменшення ризику для

   

 46

Предмет і структура європейського права навколишнього середовища                 45

людини і навколишнього середовища;

– зменшення впливу пестицидів на здоров’я людини і навколишнє середовище і, загалом, досягнення більш сталого використання пестицидів, а також значного загального зниження ризику та використання пестицидів, які відповідають необхідному захисту культур. Пестициди, що є стійкими, біо-акумулятивними чи токсичними, або мають інші подібні якості, повинні бути замінені не такими шкідливими, якщо це можливо;

– досягнення таких якісних рівнів ґрунтових і поверхневих вод, при яких не допустимий значний негативний вплив і ризик для здоров’я людини і навколишнього середовища, і забезпечення того, щоб об’єм видобутку водних ресурсів був сталим протягом довгого періоду часу;

– досягнення таких рівнів якості повітря, які не призводять до значного негативного впливу і ризику для здоров’я людини та навколишнього середовища;

– суттєве зменшення кількості людей, на котрих регулярно впливають до­вготривалі середні рівні шуму, зокрема транспортний шум, який, згідно з науковими даними, негативно впливає на здоров’я людини, та підготовка наступного кроку в роботі з директивами із питань шуму.

2. Ці завдання досягаються за допомогою таких пріоритетних дій:

(a) посилення дослідницьких програм і наукових досліджень Співтовариства, заохочення міжнародної координації національних дослідницьких програм для підтримки виконання завдань щодо здоров’я і навколишнього середовища, зокрема:

– визначення і рекомендації щодо пріоритетних сфер досліджень і дій, вклю­чаючи, зокрема, можливий вплив на здоров’я джерел електромагнітного забруднення і приділяючи особливу увагу розвиткові і затвердженню аль­тернативних методів дослідів над тваринами, зокрема у галузі хімічної безпеки;

– визначення та розвиток індикаторів здоров’я та навколишнього середовища;

– перегляд, розвиток та оновлення існуючих стандартів здоров’я й граничних значень, включаючи, де доцільно, вплив на потенційно вразливі групи, наприклад дітей чи старших людей, і комулятивність та зворотній вплив різних забруднювачів;

– огляд тенденцій і положень механізму швидкого попередження про нові проблеми і ті, що з’являються;

(b) щодо хімічних речовин:

– покладення відповідальності на виробників, імпортерів і остаточних ко­ристувачів за збір знань про всі хімічні речовини (обов’язок піклуватись) і оцінку ризику їх використання, зокрема, в товарах та під час переробки і розміщення;

– розвиток узгодженої системи, яка базується на комплексному підході, що виключає хімічні речовини, котрі використовуються в дуже малій кількості для тестування, оцінки ризику й управління ризиком нових та існуючих речовин з процедурами тестування, що зводить до мінімуму необхідність тестування на тваринах і розвиток методів альтернативного тестування;

   

 47

46Розділ 2

– забезпечення того, щоб відповідні хімічні речовини були предметом прискорених процедур управління ризиком і, аби речовини, які викликають велике занепокоєння, включаючи канцерогенні, мутагенні і токсичні, для відновлення речовин, і ті, що мають характеристики стійких органічних забруднювачів, використовувалися лише в обґрунтованих і добре визначених випадках, а перед їх використанням видавався дозвіл;

– забезпечення того, щоб результати оцінки ризику хімічних речовин повною мірою враховувалися у тих сферах законодавства Співтовариства, в яких регулюється питання хімічних речовин, а також для уникнення дублювання роботи;

– визначення критеріїв для включення у категорію речовин, які викликають велике занепокоєння, тих речовин, що є стійкими, біоакумулятивними і токсичними, і тих, які є дуже стійкими і дуже біоакумулятивними, а також передбачаючи включення відомих ендокринних порушень, коли встановлюють погоджені методи тестування і критерії;

– забезпечення того, щоб основні заходи, необхідні з точки зору визначених завдань, були швидко розроблені, могли набрати чинності до середньо-термінового розгляду;

– забезпечення доступу громадськості до неконфіденційної інформації у Реєстрі хімічних речовин Співтовариства (REACH Register);

(c) щодо пестицидів:

– повна імплементація й огляд ефективності застосовуваних правових рамок6 із метою забезпечення високого рівня захисту після внесення поправок. Цей перегляд може містити, відповідно, порівняльну оцінку та розвиток процедур Співтовариства з надання дозволів для розміщення на ринку;

– тематична стратегія зі сталого використання пестицидів, спрямована на:

(d) зменшення небезпеки і ризику для здоров’я та навколишнього середовища від використання пестицидів;

(іі) покращення контролю за використанням і поширенням пестицидів;

(ііі) зниження рівнів шкідливих активних речовин, зокрема, шляхом заміни найбільш небезпечних безпечнішими, включаючи нехімічними альтернативами;

(іv) заохочення використання невеликої кількості чи не використання пестицидів під час культивації, зокрема, за допомогою підвищення інформо-ваності користувачів, сприяння використанню кодексів хорошої практики і сприяння розгляду можливого застосування фінансових інструментів;

(v) прозору систему звітування та моніторингу досягнутого прогресу при виконанні завдань стратегії, включаючи вироблення відповідних індикаторів;

Директива Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року щодо розміщення на ринку продуктів захисту рослин (OJ L 230, 19.08.1991, p.1). Директива з останніми доповненнями, внесеними Директивою Комісії 2001/49/ЄС (OJ L 176, 29.06.2001, p.61).

Предмет і структура європейського права навколишнього середовища                 47

 

16