yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(e) щодо хімічних речовин і пестицидів:

Європейське право навколишнього середовища

(e) щодо хімічних речовин і пестицидів:

– швидка ратифікація Роттердамської конвенції про процедуру поперед­ньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, а також Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі;

– доповнення Регламенту Ради (ЄЕС) №2455/92 від 23 липня 1992 року щодо експорту й імпорту деяких небезпечних хімічних речовин7, щоб він відповідав Роттердамській конвенції, при цьому покращуючи його процедурні механізми і поліпшуючи інформування країн, що розвиваються;

– підтримка покращення управління хімічними речовинами та пестицидами у країнах, що розвиваються, і країнах-кандидатах, включаючи видалення запасів застарілих пестицидів, зокрема, підтримуючи проекти, спрямовані на таке видалення;

– сприяння міжнародним зусиллям щодо вироблення стратегічного підходу до міжнародного управління хімічними речовинами;

(e) щодо сталого розвитку та високої якості води:

– забезпечення високого рівня захисту поверхневих і підземних вод, по­передження забруднення та сприяння сталому використанню вод;

– робота для забезпечення повної імплементації Рамкової водної директиви8, що спрямована на покращення екологічного, хімічного і кількісного стану вод та узгоджене і стале управління ними;

– розробка заходів, спрямованих на припинення скидів, викидів і втрат пріоритетних небезпечних речовин згідно з положеннями Рамкової водної директиви;

– забезпечення високо рівня захисту води для купання, включаючи перегляд Директиви про воду для купання9;

– забезпечення інтеграції концепцій і підходів Рамкової водної директиви та інших директив у сфері охорони води в інші сфери політики Співтовариства;

(f) щодо якості повітря, то розвиток та імплементація заходів, визначених у статті 5, в галузі транспорту, промисловості та енергетики повинні відповідати і сприяти покращенню якості повітря. Передбачається проведення надалі таких заходів:

– покращення моніторингу й оцінки якості повітря, включаючи акумуляцію забруднювачів, надання громадськості інформації, включаючи розробку та використання індикаторів;

– тематична стратегія для зміцнення послідовної та комплексної політики стосовно забруднення повітря, щоб визначити пріоритети для майбутніх

7

OJ L 251, 29.08.1992, p.13. Регламент з доповненнями Регламентом Комісії (ЄС) №2247/98 (OJ L 282, 20.10.1998, p.12).

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року, що встановлює рамки дій Співтовариства в сфері водної політики (OJ L 327, 22.12.2000, p.1).

Директива Ради 76/160/ЄЕС від 8 грудня 1975 року стосовно якості води для купання (OJ L 31, 5.02.1976, p.1). Директива, доповнена Актом про приєднання 1994 року.

8

9

   

 49

48Розділ 2

дій, розгляду і оновлення, при потребі, стандартів якості повітря і національних порогових величин викидів, з метою досягнення довготермінового завдання з неперевищення критичного навантаження та рівнів і розробки кращих систем збору інформації, моделювання та прогнозування;

– прийняття відповідних заходів щодо озону і частинок у приземному шарі;

– розгляд якості повітря в приміщенні і його впливу на здоров’я, з рекомендаціями для подальших заходів, у разі необхідності;

– провідна роль на переговорах та імплементація Монреальського про­токолу про речовини, що руйнують озоновий шар;

– провідна роль на переговорах і зміцнення зв’язків та взаємодії з міжна­родними процесами, які сприяють чистому повітрю в Європі;

– подальший розвиток спеціальних інструментів Співтовариства для зменшення викидів із відповідних категорій джерел;

(g) щодо шуму:

– доповнення та подальше вдосконалення заходів, включаючи відповідні процедури сертифікації, спрямованих проти викидів шуму від послуг і товарів, наприклад автотранспортних засобів, включаючи заходи для зменшення шуму від взаємодії між шинами і покриттям доріг, якщо вони не впливають на безпеку доріг, та від залізничних засобів, авіації і стаціонарного обладнання;

– розробка й імплементація інструментів для зменшення транспортного шуму, якщо це можливо, наприклад, за допомогою зменшення попиту на транспорт, заміни менш шумними моделями, сприяння технічним заходам і сталому плануванню транспорту;

(h) щодо навколишнього середовища міст:

– тематична стратегія, що сприяє комплексному горизонтальному підходу у політиках Співтовариства і покращенню якості навколишнього середовища міст, беручи до уваги прогрес, досягнутий в імплементації існуючих рамок співпраці10, переглядаючи їх у разі необхідності, спрямовуючи увагу на:

– сприяння Місцевому порядку денному на 21 сторіччя;

– зменшення зв’язку між економічним зростанням і попитом на пасажирський транспорт;

– необхідність збільшення частки у громадському транспорті, на залізниці, внутрішніх водних шляхах, пішохідному і велосипедному способі пересування;

– необхідність стримувати ріст обсягів транспортного руху та здійснювати суттєве розмежування між ростом транспорту і збільшенням ВВП;

– необхідність сприяти використанню громадських транспортних засобів з низькими викидами;

– розгляд індикаторів навколишнього середовища міст.

10 Рішення Європейського Парламенту і Ради №1141/2001/ЄС від 27 червня 2001 року щодо рамок Співтовариства для співпраці для сприяння сталому розвитку міста (OJ L 191, 13.07.2001, p.1).

   

 50

Предмет і структура європейського права навколишнього середовища                 49

 

17