yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Джерела європейського права навколишнього середовища63

Європейське право навколишнього середовища

Джерела європейського права навколишнього середовища63

членів прийнята Директива 2003/35/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 травня 2003 року, що передбачає участь громадськості у виробленні деяких планів та програм, які стосуються навколишнього середовища, і доповнює питаннями участі громадськості і доступу до правосуддя Директиви Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС15, Директиву 2003/4/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 28 січня 2003 року про доступ громадськості до екологічної інформації, яка замінює Директиву Ради 90/313/ЄЕС16, наразі розглядається Проект директиви Європейського Парламенту та Ради про доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища17. На рівні Співтовариства зараз розглядається пропозиція Комісії щодо Регламенту, який застосовує Оргуську конвенцію до інституцій ЄС18.

Іноді, приймаючи рішення про підписання міжнародно-правового документу, Європейське Співтовариство приймає декларації, що стосуються конкретних статей конвенцій, угод чи протоколів. Наприклад, рішення Ради від 23 березня 1998 року щодо підписання Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій супровод­жується Декларацією Європейського Співтовариства стосовно статті 29 (4) Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій19. У декларації говориться, що Співтовариство і держави-члени відповідають за застосування Конвенції згідно зі своїми повноваженнями.

Міжнародне право навколишнього середовища, зокрема міжна­родно-правові акти, що діють у сфері охорони довкілля, має значний вплив на діяльність Європейських Співтовариств, перш за все, нор-мотворчу, яка стосується питань охорони довкілля.

Окрім цього, Європейське Співтовариство займає щораз активнішу позицію у процесі формування міжнародного права навколишнього середовища, беручи участь у міжнародних конференціях і міжнародних переговорах, підписуючи міжнародно-правові акти та співпрацюючи з різними міжнародними інституціями, що займаються питаннями охорони довкілля.

Першими міжнародно-правовими документами, які підписало Єв­ропейське Співтовариство, були Міжнародна конвенція про охорону Середземного моря від забруднення (у 1976 році), Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (у 1979 році) та Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (у 1979 році).

15  OJ L 156 of 25.06.2003, p. 17.

16  OJ L 041 , 14/02/2003.

17  COM (2003) 624.

18  COM (2003) 622.

19  OJ L 326, 03.12.1998.

   

 65

64Розділ 3

Зараз Європейське Співтовариство є стороною близько 45 міжна­родно-правових актів (міжнародних конвенцій та угод і протоколів до них) у сфері охорони довкілля. Ці міжнародно-правові документи стосуються як охорони довкілля конкретного регіону (наприклад кон­венції про охорону Рейну, Дунаю, Одеру від забруднення, Альпійська конвенція та ін.), так і глобальних екологічних проблем (зокрема Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті та ін.).

Шоста програма дій Співтовариства у сфері навколишнього се­редовища визначає завдання, які повинно виконувати Європейське Співтовариство протягом 2002 — 2012 років. Вони, зокрема, вклю­чають:

– інтеграцію вимог щодо захисту навколишнього середовища в усю зовнішню політику Співтовариства;

– діяльність у напрямку зміцнення міжнародного управління у сфері навколишнього середовища за допомогою поступового посилення багатосторонньої співпраці й інституційних рамок;

– орієнтацію на швидку ратифікацію, ефективне дотримання та за­стосування міжнародних конвенцій і угод у сфері навколишнього середовища, коли Співтовариство є Стороною;

– сприяння транскордонному екологічному співробітництву з сусід­німи країнами і регіонами;

– сприяння узгодженості політики, за допомогою поєднання роботи, проведеної у рамках різних конвенцій, включаючи оцінку взаємозв’язків між біорізноманіттям і зміною клімату та інтеграцію питань біорізноманіття в імплементацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу.

 

25