yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

Європейське право навколишнього середовища

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Чи можна розглядати принципи європейського права як джерело права? Обґрунтуйте вашу думку.

2.   Чому, на вашу думку, більшість законодавства ЄС у сфері охорони довкілля приймається у формі директив?

3.   Яку класифікацію можна застосувати до директив? Обґрунтуйте на прикладі європейського права навколишнього середовища.

4. Чим відрізняється директива від регламенту?

5.   Яка юридична природа таких актів Європейського Співтовариства, як рекомендації та висновки?

6.   Чому, на вашу думку, виникають проблеми з імплементацією за-

   

 66

Джерела європейського права навколишнього середовища65

конодавства ЄС у сфері охорони довкілля в державах-членах? Які можливі шляхи вирішення цієї проблеми? Використайте для аналізу витяги з Четвертого дослідження Комісії з імплементації та застосування права навколишнього середовища.

7.   Які особливості прецедентного права Європейського Союзу?

8.   Які справи у сфері охорони довкілля найчастіше розглядаються Судом Європейських Співтовариств? Чому?

9.   Визначте етапи приєднання чи підписання Європейським Спів­товариством міжнародного договору.

10. З якою метою Європейське Співтовариство підписує міжнародно-правовий документ, якщо такий документ вже підписується усіма державами-членами Європейського Союзу?

11. За допомогою таблиці міжнародно-правових документів, стороною яких є Європейське Співтовариство, визначте головні сфери міжнародно-правових актів, учасником яких є Європейське Спів­товариство.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Євро­пейського Союзу. — Київ, 2002.

2.   Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М., 2003.

3.   Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: Учеб. Пособие. — М., 2002.

4.   Европейское право. Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. М., 2000.

5.   Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. — М., 1999.

6.   Сближение природоохранного законодательства Европейского Союза: путеводитель. Рабочий документ персонала Европейской Комиссии. Брюссель, 25.08.1997 г. SEC (97) 1608.

7.   Kiss A., Shelton D. Manual of European Environmental Law. Cam­bridge, 1995.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ:

1.   Договір про заснування Європейського Співтовариства (Євро­пейський Союз. Консолідовані договори. — К., 1999.).

2.   Договір про заснування Європейського Союзу (Європейський Союз. Консолідовані договори. — К., 1999.).

3.   Четверте річне дослідження Комісії з імплементації та застосування права навколишнього середовища Співтовариства. // SEC(2003) 804.

   

 67

66Розділ 3

4.   Директива Ради 91/692/ЄЕС від 23 грудня 1991 року про стан­дартизацію та раціоналізацію звітів щодо імплементації певних Директив, що стосуються навколишнього середовища.

// OJ L 377, 31.12.1991.

5.   Звіт про імплементацію законодавства Співтовариства з питань відходів. // COM/99/0752 final.

6.   Шоста програма дій Співтовариства у сфері навколишнього се­редовища (OJ L 242, 10.09.2002).

Основні міжнародно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища за участі Європейського Союзу

1 2 3

4

5 6 7

8

9 10

11

12 13

14 15

16

17

18

19 20Назва міжнародно-правового документуДата підпи­сання ЄСДата набуття чинності в ЄС

Конвенція про стійкі органічні забруднювачі23/5/2001

Конвенція про охорону Рейну12/04/199901/01/2003

Конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди стосовно окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі11/09/1998

Конвенція про доступ до екологічної інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища25/06/1998

Конвенція про Міжнародну комісію для охорони Одеру від забруднення11/04/199628/04/1999

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів01/09/1997

Конвенція про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелюван-ня, особливо в Африці14/10/199424/06/1998

Конвенція з співпраці з питань охорони і сталого використання ріки Дунай29/06/199422/10/1998

Міжнародна угода про заготівлю тропічного дерева13/05/199601/01/1997

Угода про охорону малих китових Балтійського і Північного моря07/10/1992

Конвенція про захист морського середовища Північно-Східної Атлантики22/09/199225/03/1998

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату13/06/199221/03/1994

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату29/04/1998

Конвенція про охорону біологічного різноманіття13/06/199221/03/1994

Протокол про біобезпеку до Конвенції про охорону біо­логічного різноманіття26/05/200011/09/2003

Конвенція про охорону морського сере довища району Балтійського моря09/04/199217/01/2000

Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій18/03/199219/04/2000

Конвенції про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер18/03/199206/10/1996

Альпійська конвенція07/11/199129/05/1996

Протокол про планування міст і сіл та сталий розвиток до Альпійської конвенції20/12/1994

   

 68

Джерела європейського права навколишнього середовища67

21

22

23

24 25

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37 38 39

40

41 42

43

44 45Протокол про гірське фермерство до Альпійської кон­венції20/12/1994

Протокол про охорону природи і ландшафту до Альпій­ської конвенції20/12/1994

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті26/02/199122/09/1997

Конвенція про Міжнародну комісію для охорони Ельби8/10/199030/08/1992

Протокол до Конвенції про Міжнародну комісію для охо­рони Ельби09/12/199113/08/1993

Угода про співпрацю для охорони побережжя та вод Північно-Східної Атлантики від забруднення17/10/1990

Конвенція про контроль за транскордонним перевезен­ням небезпечних відходів та їх видаленням22/03/19898/05/1994

Конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших нау кових цілей10/02/198701/11/1998

Конвенція про охорону, управління та розвиток морського та прибережного середовища району Східної Африки19/06/1986

Протокол до конвенції про охорону, управління та розвиток морського та прибережного середовища району Східної Африки щодо заповідних зон та дикої флори і фауни19/06/1986

Протокол до конвенції про охорону, управління та розвиток морського та прибережного середовища району Східної Африки щодо співпраці для боротьби із забрудненням моря у термінових випадках19/06/1986

Конвенція про охорону озонового шару22/03/198515/01/1989

Протокол до Конвенції про охорону озонового шару про речовини, що руйнують озоновий шар16/09/198716/03/1989

Угода про співпрацю в поводженні з забрудненням Північного моря нафтою та іншими небезпечними речовинами13/09/198301/09/1989

Конвенція про захист і освоєння морського середовища Великого Карибського району24/03/1983

Протокол щодо боротьби з розливом нафти до Конвенції про захист і освоєння морського середовища Великого Карибського району24.03.1983

Конвенція про збереження живих морських ресурсів Антарктики04/09/198121/05/1982

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані14/11/197916/03/1983

Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979р. про тран­скордонне забруднення повітря на великі відстані17/03/1994

Протокол до Конвенції 1979р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані стосовно подальшого скорочення викидів сірки14/06/199405/08/1998

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані щодо важких металів24/06/1998

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані щодо стійких органічних за­бруднювачів24/06/1998

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі19/09/197901/09/1982

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин01/11/1983

Конвенція про охорону Середземного моря від забруд­нення13/09/197615/04/1978

   

 69

68Розділ 3

Fourth Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law 2002

CHAPTER I

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY ENVIRONMENTAL LAW

IN 2002

1. Freedom of access to information

As regards Directive 90/313/EEC on freedom of access to information on the environment, the Commission dealt with two non-conformity cases during 2002. The Commission continued court proceedings against France (Case C-233/00), since the French measures did not ensure formal, explicit and correct transposition of several aspects of the Directive, including the obligation to provide a formal explanation of refusal of access to the information. On the other hand, court proceedings against Austria (Case C-86/01) were withdrawn after that Member State had communicated the necessary transposition measures for the Land Styria.

Among the most common subjects of complaint brought to the Commission’s notice relating to this Directive are: refusal by national authorities to provide the information requested, slowness of response, excessively broad interpretation by national government departments of the exceptions to the principle of disclosure, and unreasonably high charges. Directive 90/313/EEC contains a requirement for Member States to put in place national remedies against the improper rejection or ignoring of requests for access to information or an unsatisfactory response by the authorities to such requests. When the Commission receives complaints about such cases, it normally advises the aggrieved parties to use the national channels of appeal established to allow the Directive’s aims to be achieved in practice. On 16 and 18 November 2002, Parliament and Council adopted a new directive on public access to environmental information14. This Directive replaces the Directive 90/313/EEC, corrects the perceived shortcomings in its application in practice and brings it into line with developments in information and communications technology. It includes in particular20 information on genetically modified organisms as far as they are relevant for the contamination of the food chain. This issue was addressed in a preliminary reference to the Court of Justice where Advocate General Tizzano has advised the Court that such information should not be considered environmental information under Directive 90/313/EEC (Opinion of 5 December 2002 in case C-316/01).

2. Environmental impact assessment

Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Directive 97/11/EC, is one of the prime legal instruments for general environmental matters. The Directive requires environmental issues to be taken into account in many decisions which have a general impact.

The deadline for transposition of Directive 97/11/EC which amends Directive 85/337/EEC was 14 March 1999. During 2002, the Court condemned the remaining three Member States who still have not brought into force, within the

20 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC OJ L 041, 14.02.2003, p. 26.

   

 70

Джерела європейського права навколишнього середовища69

prescribed period, the legislation necessary to comply with Directive 97/11/EC (Case C-366/00 concerning Luxembourg, Case C-319/01 concerning Belgium and Case C-348/01 concerning France). The non-communication case against Greece (Case C-374/00) could be withdrawn from the Court after that Member State had communicated the necessary legislation.

Problems with the conformity of national measures with Directive 85/337/EEC have persisted. Most notably, the Commission decided to bring Ireland to the Court under Article 228 of the Treaty for not complying with the prior judgment as regards proper transposition of Article 4(2) relating to projects falling within points 1(d) and 2(a) of Annex II to Directive 85/337/EEC, and only partly transposing Article 2(3), (5) and (7) (Case C-392/96). The Court condemned Spain for failing to adopt legislation to comply with Articles 2(1) and 4(2), in conjunction with Annex II, of the Directive (Case C-474/99).

As already mentioned in previous Reports on Monitoring of the Application of Community Law, many complaints received by the Commission as well as oral and written questions tabled by the European Parliament and a large number of petitions presented to Parliament relate, at least incidentally, to alleged instances of incorrect application by Member States’ authorities of Directive 85/337/EEC, in particular in cases concerning projects of the types listed in Annex II to the Directive. These complaints often require the examination of whether Member States have exceeded their margin of discretion in deciding whether or not such projects should be subject to an environmental impact assessment. As regards complaints about the quality of impact assessments and the lack of weight given to them, it is extremely difficult for the Commission to assess these cases. The basically formal nature of the Directive provides only a limited basis for contesting the merits of such assessments and the choice taken by the national authorities if they have complied with the procedure laid down by the Directive. Most of the cases brought to Commission’s attention concerning incorrect application of this Directive revolve around points of fact where the most effective evaluation should rather be ensured at a decentralised level, particularly through the competent national administrative and judicial bodies. Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment was adopted on 27 June 200121.

Member States must bring into force the national rules necessary to comply with this Directive before 21 July 2004. While Directive 85/337/EEC applies to projects, this new “strategic environmental assessment” Directive of a procedural nature aims to ensure that an environmental assessment is carried out for certain plans and programmes which are likely to have significant effects on the environment.

3. Air

Council Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and management forms the basis for a series of Community instruments to set new limit values for atmospheric pollutants, starting with those already covered by existing directives, lay down information and alert thresholds, harmonise air quality assessment methods and improve air quality management in order to protect human health

OJ L 197, 21.7.2001, p. 30.

   

 71

70Розділ 3

and ecosystems.

Apart from its Article 3, the Directive had to be transposed by 19 July 2001. During 2002, the Commission was able to close all infringement procedures opened for non-communication of national implementing measures for those articles.

A relatively big amount of legislation has been adopted in the air sector recently. Nine Directives22 were to be transposed by Member States during 2001 and 2002. A number of infringement cases concerning non-communication of national implementing measures under these directives had to be opened. During 2002, the Commission also opened a number of horizontal infringement proceedings for failure to report information on progress made in controlling substances that damage the ozone layer23. Infringement action was taken due to problems of non-conformity in the air sector in a small number of cases.

4. Water

Monitoring implementation of Community legislation on water quality remains an important part of the Commission’s work. This is due to the quantitative and qualitative importance of the responsibilities imposed on the Member States by Community law and by growing public concern about water quality.

In 2002, France replied to the letter of formal notice submitted on the basis of Article 228 of the EC Treaty for non-compliance with the judgment of 8 March 2001 (Case C-266/99). In that judgment, the Court of Justice declared that, by failing to take the necessary measures to ensure that the quality of surface water intended for the abstraction of drinking water conforms to the values laid down pursuant to Article 3 of Directive 75/440/EEC, France has failed to fulfil its obligations under Article 4 of that directive. With regard to Directive 76/160/EEC concerning the quality of bathing water, monitoring of bathing areas is becoming increasingly common and water quality is improving. Despite this progress, however, proceedings concerning bad application are still under way against many Member States since implementation still falls far short of the

22  Directive 1998/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC, Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations, Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC, Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars, Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air, Commission Directive 2001/63/EC of 17 August 2001 adapting to technical progress Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and par-ticulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery, Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants, Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants.

23  Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer, OJ L 244, 29.9.2000, p. 1.

   

 72

 

26