yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Принципи європейського права навколишнього середовища81

Європейське право навколишнього середовища

Принципи європейського права навколишнього середовища81

цілі, передбачені у параграфі 1, можуть бути реалізовані на рівні Спів­товариства ефективніше, ніж державами-членами самостійно”.

Маастрихтський договір про заснування Європейського Союзу розширив дію цього принципу, зробивши його спільним процесу­альним принципом для всіх дій Співтовариства. Стаття 5 Договору про заснування Європейського Співтовариства визначає межі застосування принципу субсидіарності. Співтовариство діє згідно з принципом субсидіарності, тоді коли цілі дій не можуть бути достатньо досягнуті державами-членами, а можуть бути успішніше досягнуті Співтовариством.

Після підписання Амстердамського договору до Договору про заснування Європейського Співтовариства був внесений Протокол про застосування принципу пропорційності та субсидіарності. Він визначає детальні умови і критерії застосування принципів субсиді-арності та пропорційності, а також повноваження держав-членів, що стосуються застосування цих принципів.

Щороку Європейська Комісія подає звіт під назвою “Вдосконалення розробки нормативно-правових актів” Європейській Раді та Європейському Парламенту, який присвячений, в основному, засто­суванню принципу субсидіарності.

З метою кращого застосування принципу субсидіарності була створена Робоча група з питань субсидіарності.

Принципи субсидіарності та пропорційності застосовуються в усіх сферах, що входять до спільної компетенції Співтовариства і держав-членів, зокрема й у сфері навколишнього середовища. У своїх щорічних звітах Комісія описує застосування принципів у конкретних сферах.

Прикладом застосування цих принципів може бути вироблення проекту Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо еколо­гічної відповідальності з метою запобігання й усунення екологічної шкоди. Директива передбачає застосування принципу “забруднювач платить”, згідно зі статтею 174(2) Договору про заснування Євро­пейського Співтовариства. Виникла необхідність вжити заходів на рівні Співтовариства, через наявність забруднених місць, забруднення води і шкоду біорізноманіттю, а також у зв’язку з тим, що не всі держави-члени мають систему відповідальності за екологічну шкоду. Мета полягає в забезпеченні, у майбутньому, відновлення завданої шкоди тими, хто забруднює. Більше того, за відсутності спільних законодавчих рамок, підприємці можуть використовувати різні умови в державах-членах, щоб уникати відповідальності. Законодавчий проект спрямований саме на це, але він і відповідає вимогам, оскільки встановлює рамки для заходів, спрямованих на усунення значної

   

 83

82Розділ 4

шкоди довкіллю, як мінімальну основу, яку держави-члени можуть використовувати з метою ефективної імплементації запропонованого режиму.2

2. Принципи європейського права навколишнього середовища.

Поряд із загальними принципами в правовій системі Європейсь­кого Союзу діють спеціальні принципи. Вони складають основу правового регулювання в окремих сферах суспільного життя. Спе­ціальні принципи закріплюються, в основному, в установчих договорах Європейських Співтовариств та Європейського Союзу, а іноді і в нормативно-правових актах вторинного права.

Спеціальні принципи європейського права навколишнього сере­довища відповідають головній вимозі Співтовариства у сфері охорони довкілля щодо досягнення високого рівня захисту та спрямовані на реалізацію цілей Співтовариства. Такі принципи застосовуються до усіх питань, що регулюються європейським правом навколишнього середовища.

Принципи європейського права навколишнього середовища визначаються, головним чином, установчими договорами. Стаття 6 Договору про заснування Європейського Співтовариства закріплює принцип інтеграції вимог до охорони навколишнього середовища у визначення і реалізацію політики та діяльності Співтовариства, зокрема з огляду на досягнення сталого розвитку. Цей принцип застосовується не лише до політики з навколишнього середовища, але й до усієї політики та дій Співтовариства. Тобто, принцип інтегрвції використовується у багатьох сферах регулювання суспільних відносин у європейському праві.

Стаття 174(2) Договору про заснування Європейського Співто­вариства визначає принципи, на яких базується політика Співтова­риства у сфері навколишнього середовища:

– принцип попередження;

– принцип перестороги;

– відшкодування шкоди, завданої навколишньому середовищу, в основному, шляхом її усунення на самому початку виникнення;

– принцип “забруднювач платить”.

Розглянемо деякі спеціальні принципи європейського права на­вколишнього середовища.

Report from the Commission “Better Lawmaking 2002” COM (2002) 715 final.

   

 84

Принципи європейського права навколишнього середовища                                83

 

31