yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 119

Європейське право навколишнього середовища

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 119

маційної й експертної підтримки, допомагаючи роботі мережі з державами й організаціями на рівні ЄС та на міжнародному рівні, розробило новий сайт, опублікувало 56 звітів і документів та ін.9

Консультативні органи у сфері охорони навколишнього середовища на рівні ЄС

Мережа Європейського Союзу для імплементації та застосування права навколишнього середовища (IMPEL). Мережа Європейського Союзу для імплементації та застосування права навколишнього середовища — неофіційна мережа органів влади розпочала свою роботу у 1992 році. Головною метою діяльності цієї мережі є забезпечення ефективнішого застосування законодавства в сфері охорони навколишнього середовища в державах-членах та на рівні Співтовариства.

У мережі зараз є 29 країн — усі держави-члени, три країни-канди-дати (Болгарія, Туреччина, Румунія), а також Норвегія і Європейська Комісія.

Головними цілями мережі IMPEL є:

– створення необхідного стимулу в Європейському Співтоваристві для забезпечення ефективнішої імплементації та застосування законодавства в сфері навколишнього середовища;

– обмін інформацією та досвідом, обговорення проблем та надання практичних порад щодо імплементації та застосування екологічного законодавства ЄС;

– сприяння більшій узгодженості в підході до імплементації та застосування екологічного законодавства ЄС;

– сприяння взаєморозумінню спільних характеристик і відмінностей у національних системах регулювання;

– розвиток ефективної практики, щодо інспекції, надання дозволів, моніторингу, звітування та застосування екологічного законодавства ЄС. Мережа працює на основі проектів, які визначаються багаторічною програмою дій IMPEL. Програма на 2002-2006 роки базується на Шостій програмі дій і звертає особливу увагу на Рекомендацію щодо мінімальних критеріїв для екологічних інспекцій (2001/331/ЄС).

Головна діяльність IMPEL полягає у навчанні інспекторів, встановленні мінімальних критеріїв для екологічних інспекторів, обміні

Annual Report 2002. European Environmental Agency. // http://org.eea.eu.int/do-cuments/ar2002

   

 121

120Розділ 5

інформацією та досвідом з імплементації та застосування чинного екологічного законодавства ЄС, розробці спільних поглядів на важливі питання і коментуванні на ранній стадії розробки нового законодавства ЄС.

Уся діяльність мережі відбувається в рамках проектів. Для кожного проекту створюється робоча група, що складається з членів IMPEL. Як правило, проекти спрямовані на визначення сучасного стану імплементації та застосування певного законодавства.

Проекти та діяльність IMPEL визначаються у Багаторічній робочій програмі.

1998 року у Брюсселі була створена мережа АС— IMPEL для країн-кандидатів, із якою Мережа Європейського Союзу для імплементації та застосування права навколишнього середовища активно співпра­цювала . Ці дві мережі об’єдналися з 1 січня 2003 року.

Мережа сприяє обміну інформацією і досвідом, та узгодженості підходу в імплементації й застосуванні екологічного законодавства.

IMPEL надає корисну інформацію, виробляє звіти з різних правових питань, що стосуються застосування права навколишнього сере­довища, і є засобом координування органів влади держав-членів.

Європейський консультативний форум з навколишнього се­редовища і сталого розвитку (ECFESD) був створений у 1997 році (Рішення Комісії 97/50/ЄС). Він є наступником Генерального кон­сультативного форуму з навколишнього середовища, створеного у 1993 року як дорадчий орган Комісії з питань сталого розвитку та по­літики у сфері охорони довкілля. У рішенні говориться, що Комісія може консультуватися з Форумом із будь-яких проблем, пов’язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком у Співтоваристві чи у всій Європі.

Форум складається з 32 членів, які призначаються Комісією.

Європейська консультативна рада з навколишнього середовища (EEAC) забезпечує діяльність мережі, що полягає у співпраці між радами, створеними європейськими урядами для надання незалежних, науково обґрунтованих порад із навколишнього середовища і сталого розвитку. Мережа є потужним засобом для обміну інформацією і досвідом у Європі. Співпраця між консультативними радами у межах мережі Європейської консультативної ради з навколишнього середовища розпочалась у 1993 році. Більше 30 рад із 20 країн Європи беруть участь у цій мережі. Індивідуальні ради дають рекомендації

   

 122

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 121

національним та регіональним урядам із питань навколишнього середовища.

 

43