yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС                139

Європейське право навколишнього середовища

Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС                139

2. Законодавство ЄС у сфері зменшення викидів парникових газів.

Механізм моніторингу викидів парникових газів, встановлений у Співтоваристві, дозволяє точніше і регулярніше оцінювати прогрес, зроблений зі зменшення викидів з метою дотримання зобов’язань Європейського Співтовариства згідно із Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом.

У жовтні 1991 року Комісія представила загальну стратегію для обмеження викидів CO2 та покращення ефективності енергії, з метою стабілізації викидів CO2 у Співтоваристві в 2000 році до рівня 1990 року4.

У червні 1992 року Комісія запропонувала нові заходи, які базу­валися на чотирьох основних питаннях:

– програми енерготехнологій ЄС і транс’європейські мережі;

– фіскальні заходи;

– додаткові національні програми;

– механізми моніторингу CO2 та інших парникових газів.

Механізм моніторингу викидів парникових газів регулюється Рішенням Ради 93/389/ЄС від 24 червня 1993 року щодо механізму моніторингу викидів CO2 і інших парникових газів5, що було доповнено Рішенням 1999/296/ЄС6. Механізм моніторингу виконує подвійну мету: стабілізація викидів СО2 до рівня 1990 року до 2000 року та досягнення спільного зобов’язання Співтовариства перед Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.

Рішення встановлює механізм, призначений для моніторингу у державах-членах усіх антропогенних викидів парникових газів, які не контролюються Монреальським протоколом і оцінки прогресу, досягнутого у сфері забезпечення відповідності зобов’язанням Спів­товариства щодо зміни клімату.

Держави-члени повинні розробляти, публікувати, впроваджувати та періодично поновлювати національні програми для обмеження антропогенних викидів CO2 з метою:

– стабілізації викидів CO2 до 2000 року до рівня 1990 року;

– виконання Співтовариством зобов’язань зі зменшення викидів усіх парникових газів, які не контролюються Монреальським протоколом, згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоклом;

4     SEC (91) 1744 final.

5     OJ L 167, 9.7.1993, p. 31.

6     OJ L 117, 5.5.1999, p. 35.

   

 141

140Розділ 6

– прозорого та точного моніторингу існуючого і планованого про­гресу держав-членів. Національні програми повинні включати:

– оцінку впливу політики та заходів на викиди і її впровадження в плани щодо CO2 й інших парникових газів;

– інформацію про викиди таких газів: моноксид вуглецю (СО), окис азоту (NOX), летючі органічні сполуки, інші, ніж метан, окиси сірки.

Що стосується вуглекислого газу (CO2 ), метану (СН4), окису азоту (N2O), гідрофторвуглеців (PFC) і шестифтористої сірки (SF6), дер-жави-члени повинні також подавати наступну інформацію:

– антропогенні викиди для базових років;

– реєстри своїх антропогенних викидів за джерелом і видалення поглиначами;

– деталі національної політики та заходів, вжитих від початку базового року, які привели до зменшення викидів парникових газів.

Кожного року держави-члени повинні, не пізніше 31 грудня, подати Комісії:

– дані стосовно антропогенних викидів шести газів, перерахованих у Додатку А до Кіотського протоколу, і їх видалення поглиначами протягом попереднього календарного року;

– свої плановані викиди на період 2008-2012 років і, якщо можливо, для 2005 року.

Комісія щорічно оцінює національні програми, з метою оцінки прогресу в Співтоваристві, аби визначити, чи його достатньо для дотримання зобов’язань, взятих на себе Співтовариством на між­народному рівні.

Європейське Співтовариство спочатку зосередило свою увагу лише на скороченні викидів CO2 і залишили поза увагою інші парникові гази. Тому у 1996 році Рада доручила Комісії підготувати стратегію для зменшення викидів парникових газів, інших, ніж CO2 .

У 2003 році Комісія запропонувала проект рішення Європейського Парламенту і Ради від 5 лютого 2003 року щодо механізму моніторингу викидів парникових газів Співтовариством та імплементації Кіотського протоколу7, який буде замінювати попереднє рішення із цього питання.

Метою проекту є:

СОМ (2003) 51 final.

   

 142

 

49