yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

144Розділ 6

У 1996 році була прийнята Біла книга про політику в сфері енергії15, яка, зокрема, визначала стратегію Європейського Співтовариства щодо використання відновлюваної енергії. Книга закликала держави-члени та Співтовариство вживати заходів і створювати програми для розвитку альтернативних видів енергії на національному рівні й на рівні Співтовариства.

Комісія прийняла комюніке „Вимір енергії у зміні клімату”16, у яко­му містився перелік можливих дій для зменшення викидів парникових газів, зокрема сприяння впровадженню технологій у енергетиці, які б не сприяли викидам СО2, сприяння використанню відновлюваних джерел енергії за допомогою програм Співтовариства, співпраця з енергопостачальними компаніями з метою забезпечення ефектив­нішого виробництва й постачання електроенергії та ін.

Зелена книга про безпеку енергопостачання, прийнята у 2000 році, говорить, що відновлювані джерела енергії зараз неефективно використовуються і необхідно розвивати менш забруднюючі джерела енергії.

Підвищення ефективності використання енергії здійснюється за допомогою впровадження енергозберігаючих технологій. Наприклад, Директива 96/57/ЄС від 3 вересня 1996 року про вимоги до енергоефективності для побутових електричних радіаторів, холодильників та інших приладів17 регулює питання маркування і вимоги щодо енергозбереження для побутових електроприладів. Нещодавно була прийнята Директива 2003/94/ЄС про сприяння електроенергії із відновлюваних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії18

У сфері використання альтернативних джерел енергії та підвищення енергоефективності розглядається низка нормативно-правових актів, наприклад Директива про сприяння використання біопалива19.

На рівні Європейського Союзу діють програми, які сприяють використанню альтернативних джерел енергії та підвищенню ефективності її використання.

Наприклад, програма ALTENER сприяє відновлюваним джерелам енергії, таким як біомаса, малі гідроелектростанції, вітрова енергія, сонячна термальна і сонячна фотоелектрична, геотермальна енергія,

15  COM (95) 682 final.

16  СОМ (97) 196 final.

17  OJ NO. L 236 , 18/09/1996 P. 0036 — 0043.

18  Official Journal L 176.

19  СOM (2001) 547 provisional version.

   

 146

Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС                145

припливно-відпливна, хвильова й інша океанічна енергія. Програми SAVE (Спеціальні дії для негайної ефективності енергії) — програми, що застосовують не-технологічний підхід до ефективності енергії. Програма полягає у заохоченні ефективнішого використання енергії в усіх секторах, інвестування в збереження енергії, створенні умов для покращення енергоефективності. Програма THERMIE — сприяння чистим і енергоефективним технологіям у сфері відновлюваної енергії, раціонального використання енергії в промисловості, будівництві й транспорті, чисте й ефективніше використання твердого палива і гідрокарбонатів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Яке значення для Європейського Союзу та держав-членів має участь Європейського Союзу у міжнародному процесі щодо бо­ротьби зі зміною клімату? Які правові наслідки такої участі для Європейського Співтовариства та держав-членів?

2.   Дайте коротку характеристику Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Яким чином вони вплинули на формування законодавства ЄС щодо боротьби зі зміною клімату?

3.   Що таке Європейська програма зі зміни клімату? Яке її головне завдання?

4.   Які основні напрямки Європейської стратегії зі зміни клімату? Які з них є найбільш актуальними? Які вимагають прийняття нових нормативно-правових актів на рівні Європейського Союзу?

5.   Який взаємозв’язок між зменшенням викидів парникових газів і розвитком транспортної галузі?

6.   Що таке парникові гази? Які парникові гази ви знаєте та хто є їх основним виробником? Викиди яких парникових газів найкраще врегульовані на рівні Європейського Співтовариства?

7.   Що таке „торгівля квотами”? Чим відрізняється торгівля квотами на рівні Європейського Союзу від торгівлі на міжнародному рівні?

8.   Що таке альтернативні види енергії? Яка їх роль у боротьбі зі зміною клімату?

9.   Які програми на рівні Європейського Союзу використовуються для сприяння боротьби зі зміною клімату? Яке їх значення?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. — Львів, 2002.

   

 147

146Розділ 6

2.   Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. — 2-е вид., доповнене. — Львів, 2002.

3.   Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М., 2003.

4.   Сближение с экологическим законодательством Европейского Союза в странах Восточной Европы, Кавказского региона и Средней Азии: Путеводитель. Люксембург: Бюро Официальных Публикаций Европейских Сообществ. 2003.

5.   European Community Environment Legislation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996

6.   Kiss A., Shelton D. Manual of European Environmental Law. Cam­bridge, 1995.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

1.   Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. — 2-е вид., доповнене. — Львів, 2002.).

2.   Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. — 2-е вид., доповнене. — Львів, 2002.).

3.   Рішення Ради 93/389/ЄС щодо механізму моніторингу викидів СО2 і інших парникових газів (OJ L 167, 9.7.1993)

4.   Зелена книга щодо торгівлі викидами парникових газів в межах Європейського Союзу (COM (2000) 87 final).

5.   Комюніке Комісії Раді та Європейському Парламенту щодо по­літики ЄС і заходів для зменшення викидів парникових газів (COM (2000) 88 final).

6.   Директива 2003/87/ЄС, що встановлює схеми для викидів пар­никових газів (OJ L 275/32).

7.   Біла книга про політику у сфері енергії (COM (95) 682 final).

 

51