yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Oхорона біологічного різноманіття у європейському праві183

Європейське право навколишнього середовища

Oхорона біологічного різноманіття у європейському праві183

розробленого на основі Картагенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Завдання цього регламенту — створення загальної системи повідомлення та інформації про транскордонне переміщення ГМО і забезпечення послідовної імплементації положень Протоколу від імені Співтовариства, з метою сприяння забезпеченню належного рівня охорони у сфері безпечного перевезення, поводження з та використання ГМО, які можуть мати негативний вплив на збереження та стале використання біологічного різноманіття, враховуючи також загрозу здоров’ю людини. Регламент встановлює вимоги щодо експорту ГМО у країни, що не є членами Співтовариства, щодо транзиту та неумисного переміщення ГМО. Процедури й вимоги до експорту визначаються в залежності від призначення ГМО: умисне вивільнення у навколишнє середовище, безпосереднє використання як продуктів харчування чи корму, чи для використання ГМО у замкнених системах.

Передумовою транскордонного переміщення всіх ГМО є попереднє повідомлення держав, яких стосується таке переміщення, та надання ними дозволу на дане переміщення. У разі експорту ГМО, експортер надсилає письмове повідомлення компетентним органам держави імпортера, про отримання якого остання надсилає письмове підтвердження й повідомляє своє рішення. Копія цих документів (повідомлення, здійсненого експортером, підтвердження отримання та рішення імпортера) надсилаються експортером компетентним органам держави, з території якої здійснюється експорт, та Комісії. У деяких випадках, зокрема, стосовно експорту ГМО, призначених для прямого використання як продуктів харчування чи корму, Комісія, від імені Співтовариства, чи держави-члени, які прийняли рішення, повідомляють про нього також Інформаційний центр з біорізнома-ніття, створений згідно зі статтею 20 Протоколу. Вимоги Регламенту щодо транскордонного переміщення ГМО, призначених для умисного вивільнення у навколишнє середовище не застосовуються до переміщень, з метою використання ГМО у замкнених системах, якщо такі переміщення здійснюються згідно з вимогами чи стандартами держав імпорту.

У разі транзиту, експортер забезпечує повідомлення про нього сторін, що прийняли рішення про регулювання транзиту ГМО через їх територію та повідомили про це рішення Координаційний центр із біорізноманіття . Щодо ідентифікування та супровідної документації встановлюються загальні вимоги.

Регламент також зобов’язує держави-члени вживати необхідних заходів для попередження непередбаченого та неумисного транс-

   

 185

184Розділ 7

кордонного переміщення ГМО, і передбачає механізм повідомлення у випадку такого переміщення. Такі заходи, зокрема, передбачають негайне повідомлення громадськості та Комісії, усіх інших держав-членів, на які вплине чи може вплинути таке переміщення, а також Інформаційний центр із біорізноманіття й відповідні міжнародні організації.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Яке співвідношення існує між міжнародними угодами у сфері біо­логічного різноманіття та нормативними актами ЄС у цій сфері? Яке значення для розвитку законодавства ЄС щодо біорізноманіт-тя має Конвенція про охорону біологічного різноманіття?

2.   Дайте характеристику Стратегії Співтовариства із біорізноманіт-тя. Яке значення вона має для правового регулювання збереження біорізноманіття у Співтоваристві? Яке співвідношення існує між цією стратегією та Конвенцією про охорону біологічного різно­маніття?

3.   Як реалізуються принципи права навколишнього середовища ЄС, зокрема принципи інтеграції та перестороги, у правовому регулюванні збереження біологічного різноманіття?

4.   Які засоби збереження видів флори і фауни передбачає законо­давство ЄС? Чим це регулюється?

5.   Що таке “середовище існування”? Яке співвідношення між понят­тями “природне середовище існування”, “середовище існування видів”, “особливо охоронювана територія” та “особлива заповідна територія”?

6.   Яке значення має створення мережі “Натура 2000” для збереження біологічного різноманіття? Яка процедура створення цієї мережі? Використовуючи наведене нижче рішення Суду Європейських Співтовариств, визначте, які повноваження та зобов’язання мають держави-члени стосовно створення цієї мережі.

7.   Яке значення має регулювання торгівлі видами флори і фауни для збереження біологічного різноманіття? В чому полягає таке регулювання?

8.   Яке співвідношення між Регламентом Ради (ЄС) №338/97 про охорону видів дикої флори і фауни шляхом регулювання торгівлі ними та Конвенцією CITES?

9.   Що таке ГМО? Чому регулювання перевезення, поводження та використання ГМО здійснюється на рівні Співтовариства?

   

 186

 

65