yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Правове регулювання поводження з відходами у рамках ЄС213

Європейське право навколишнього середовища

Правове регулювання поводження з відходами у рамках ЄС213

ритетними напрямками поводження з відпрацьованими мастилами є їх регенерація, а найменш пріоритетним -знищення, видалення чи контрольоване зберігання. Скидання відпрацьованих мастил у водойми та дренажні системи заборонено. Будь-яке підприємство, що здійснює видалення цих речовин, повинно отримати дозвіл від відповідного компетентного органу, а також реєструватися та контролюватися цим органом. Відпрацьовані мастила можуть містити не більше 50 мільйонних частин поліхлорбіфенілів і поліхлортер-фенілів (ПХБ/ПХТ).

Правовою основою регулювання поводження із поліхлорбіфе-нілами та поліхлортерфенілами (ПХБ/ПХТ) є Директива 96/59/ ЄС про видалення поліхлорбіфенілів і поліхлортерфенілів (ПХБ/ ПХТ) 31. Вона спрямована на виведення з використання ПХБ/ПХТ та на очищення обладнання, яке контактує з цими речовинами. Дане обладнання повинно обліковуватися, маркуватися, а відомості про нього повідомляються Європейській Комісії. Переліки такого обладнання мусять оновлюватися та переглядатись. Устаткування, що містить ПХБ/ПХТ і є не очищене, повинно утримуватись у справному стані, з метою уникнення витікання.

Правовою основою регулювання поводження зі стічним мулом у Співтоваристві є Директива 86/278/ЄЕС про охорону навколишнього середовища, та, зокрема, ґрунтів, при використанні стічного мулу у сільському господарстві32. Дана директива спрямована на контроль за використанням стічного мулу чи очисних споруд у сільському госпо­дарстві. Вона встановлює гранично допустимі концентрації тяжких металів у ґрунтах і мулі та гранично допустимі дози тяжких металів (кадмій, мідь, нікель, свинець, цинк та ртуть), які можуть вноситись у ґрунт. Директива також визначає часові межі щодо внесення стічного мулу — встановлюється термін, який має сплинути від моменту внесення стічного мулу в ґрунт до моменту, коли цей ґрунт можна буде використовувати.

Правовою основою регулювання поводження з батареями й акумуляторами, що містять певні небезпечні речовини у Співто­варистві є Директива 91/157/ЄЕС про батареї та акумулятори, які містять певні небезпечні речовини33. Мета даної директиви — введення обов’язкової утилізації та контрольованого видалення відпрацьованих батарей і акумуляторів, що містять певну кількість ртуті, кадмію чи свинцю. Директива також зобов’язує держави-члени розробити

31  OJ L 243, 24/09/1996.

32  OJ L 181, 04/07/1986.

33  OJ L 078, 26/03/1991.

   

 215

214Розділ 8

програми скорочення вмісту тяжких металів у батареях та акумулято­рах і стимулювання продажу удосконалених батарей і акумуляторів, а також поступового зниження частки продукції, яка виводиться з обігу а також стимулювання досліджень із застосування у цьому обладнанні менш шкідливих замінників. Держави-члени також повинні забезпечити ефективну організацію роздільного збирання та створення депозитної системи. Споживачі мусять отримувати повну інформацію про ризик та можливе видалення цього обладнання.

Правовою основою регулювання поводження з пакувальними матеріалами та відходами пакування у Співтоваристві є Директива 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування34. Завданням її є уніфікація національних заходів контролю відходів пакувальних матеріалів для мінізування їх впливу на навколишнє середовище й уникнення створення торгових бар’єрів всередині ЄС. Директива охоплює пакування та відходи пакувальних матеріалів, промислові, побутові чи комерційні, не залежно від виду матеріалу, що викори­стовується. Вона також передбачає, що до 2001 року 50-65% всіх відходів пакувальних матеріалів повинні утилізовуватися. Повторне використання й інші форми утилізації (включаючи спалювання, з метою використання енергії) вважаються рівноцінними.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Що таке управління відходами?

2.   Як застосовуються принципи права навколишнього середовища ЄС та, зокрема, принципи попередження і “забруднювач платить” у правовому регулюванні управління відходами?

3.   Що таке рамкова директива? Яке співвідношення між Рамковою директивою про відходи й іншими нормативно-правовими актами ЄС щодо управління відходами?

4.   Що таке видалення та утилізація відходів? Проаналізуйте подані переліки Додатка ІІ до Рамкової директиви про відходи та вкажіть, які операції відносяться до утилізації відходів, а які — до видалення.

5.   Що таке Європейський каталог відходів? Яке співвідношення між Європейським каталогом відходів, переліком категорій відходів Додатка І до Рамкової директиви про відходи та Червоним, Жовтим і Зеленим переліками Додатків ІІ, ІІІ та IV до Регламенту про переміщення відходів?

OJ L 365, 31/12/1994.

   

 216

Правове регулювання поводження з відходами у рамках ЄС215

6.   Які відходи є небезпечними та які особливості їх правового ре­гулювання?

7.   Які відмінності у регулюванні переміщення відходів у межах та за межі Співтовариства?

8.   Використовуючи подані нижче витяги зі звіту Комісії про імпле­ментацію законодавства Співтовариства про відходи за період 1998-2000 рр. визначте основні проблеми імплементації державами-членами законодавства Співтовариства про відходи. Чим, на вашу думку, вони викликані?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Каманін А. Деякі принципові положення щодо захисту еколо­гічних прав особи в праві ЄС http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/ law/3.3.pdf

2.   Окружающая среда Европы: Третья оценка. Краткое содержание. Люксембург: Отдел Официальных Публикаций Европейского Сообщества, 2003.

3.   Kiss A., Shelton D. Manual of European Environmental Law. Cam­bridge, 1995.

4.   C.H.V. de Villeneuve. Waste Movements: EC and Outside http:// www.inece.org/1stvol1/villeneu.htm

5.   Dr Juliane Hilf. Producers’ Responsibility in EC Law — The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) http: //www.legal500.com/devs/uk/ev/ukev_076.htm

6.   Henrik Jacobsen and Merete Kristoffersen, European Topic Centre on Waste. Case studies on waste minimisation practices in Europe. Topic report 2/2002 . EEA, Copenhagen, 2002 http: //reports.eea.eu.int/topic_report_2002_2/en/Topic_report_2-2002_web.pdf

7.   Christian Fischer. Waste in The EU at the Turn of the Century. 1999 http://waste.eionet.eu.int/Publications/articles/0000215.html

 

75