yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

232Розділ 9

наприклад Державна Рада з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Національна Рада з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У 2000 році була прийнята Програма інтеграції України до Європейського Союзу, в якій проведений аналіз поточного рівня готовності України виконати відповідні зобов’язання у конкретній сфері, зокрема у сфері охорони довкілля, а також визначені корот­кострокові, середньострокові та довгострокові пріоритети.

У 2001 році Міжвідомча координаційна рада з адаптації законо­давства України до законодавства Європейського Союзу затвердила орієнтовний перелік нормативних документів, до яких має бути адаптоване законодавства України протягом 2002-2004 років. У сфері охорони довкілля було визначено 56 документів, які стосуються, зокрема, водної політики, генетично змінених організмів, флори та фауни, оцінки впливу на навколишнє середовище, небезпечних відходів, запобігання забрудненню та ін.

У 2003 році Українсько-європейський консультативний центр із питань законодавства провів експертну оцінку наближення законо­давства України до законодавства Європейського Союзу у сфері на­вколишнього середовища. Було проведено аналіз ситуації в Україні у відповідних галузях (зокрема вільний доступ до екологічної інформації, оцінка впливу на навколишнє середовище, захист атмосферного повітря від забруднення, захист водних ресурсів, захист навколишнього середовища від відходів, генетично модифіковані організми, охорона природи та ін.), визначено рівень наближення до відповідного нормативно-правового акту в Європейському Союзі, а також зроблено ряд рекомендацій у цій сфері.

Наприклад, у сфері запобігання негативному впливу на навколишнє середовище від генетично модифікованих організмів та продуктів рекомендовано “прийняти законодавчий акт на основі Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично-модифікованих організмів”, що стосується створення, випробування та практичного застосування генетично модифікованих організмів, враховуючи зауваження та пропозиції суб’єктів законодавчої ініціативи, та подати його на розгляд до Верховної Ради”. Щодо захисту навколишнього середовища від шумових викидів, то експерти Українсько-європейського консультативного центру радять розробити спеціальні законодавчі акти, до яких необхідно включити положення про запобігання шумо-

   

 234

Правові аспекти співпраці України і ЄС у сфері охорони довкілля                       233

вим викидам, а також доповнити положення про захист від шумових викидів машин і механізмів та включити їх до Закону України “Про Національну програму створення національної екологічної мережі в Україні 2000-2015 рр.”.

ЄС підтримує адаптацію законодавства України шляхом надання технічної допомоги ЄС, зокрема через заснований у рамках програми Tacis Українсько-європейський консультативний центр із питань законодавства та через низку інших проектів, включаючи “Правові студії” та “Управління стандартами у сфері охорони навколишнього середовища на підприємствах”. Нещодавно розпочав свою роботу проект “Розробка стратегії гармонізації правової бази поводження з відходами на державному і регіональному рівні зі стандартами Європейського Союзу”.

Зрозуміло, що процес адаптації є нелегким завданням для України. Адже, незважаючи на розробку механізму адаптації, визначення її основних етапів та методів, існує і ряд проблем, що полягають, зокрема, у чіткому визначенні термінів, що використовуються, та правильному їх перекладі, виділенні питань, які потребують адаптації, у відсутності достатньої кількості спеціалістів у сфері європейського права та ін.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Визначте основні напрямки співпраці між Україною та Європей­ським Союзом у сфері охорони довкілля. Чому увага звертається саме на ці питання?

2.   Чому, на вашу думку, Європейський Союз зацікавлений у співпраці з Україною у сфері охорони довкілля?

3.   У якому напрямку, на вашу думку, буде розвиватися співробітницт­во України і Європейського Союзу в сфері охорони довкілля у майбутньому?

4.   Що таке “адаптація” і “гармонізація”? Яка різниця між цими тер­мінами?

5.   Чому Україна активно здійснює адаптацію свого національного законодавства до законодавства Європейського Союзу в сфері охорони довкілля?

6.   Проаналізуйте поданий нижче витяг із Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Чим відрізняється прийняття нормативно-правового акту, предмет регулювання якого належить до сфер,

   

 235

234Розділ 9

правовідносини в яких регулюються європейським правом, від прийняття звичайного нормативно-правового акту? Які позитивні та негативні моменти такого процесу?

7.   Який стан відповідності законодавства України законодавству Єв­ропейського Союзу в сфері охорони довкілля на даний момент? (На основі таблиці щодо стану гармонізації, що додається).

8.   Які труднощі та проблеми існують, на вашу думку, в процесі адап­тації законодавства України до стандартів ЄС?

9.   Як можна використати досвід країн Східної Європи у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М.: «Норма», 1996.

2.   Мармазов В., Друзенко Г. Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п’ятирічного шляху. // Урядовий кур’єр. 12.11.2003.

3.   Костюк С., Істягіна Н. Адаптація законодавства України до за­конодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспек­тиви. // Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України, №4 (с.196-202).

4.   Опришко В. Питання трансформації Європейського права в за­конодавство України. // Право України. — 2001. — №2. — С.28.

5.   Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в контексті під­готовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законо­давства України до законодавства ЄС. // Юридична Україна.

— №7. -2003.

6.   Програма інтеграції України до Європейського Союзу в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забез­печення екологічної безпеки / Підгот.: В.І. Потапов та ін.; Під заг. ред. В. Я. Шевчука. — К., 1999. — 15 с

7.   Сближение с экологическим законодательством Европейского Союза в странах Восточной Европы, Кавказского региона и Средней Азии: Путеводитель. Люксембург: Бюро Официальных Публикаций Европейских Сообществ. 2003.

   

 236

Правові аспекти співпраці України і ЄС у сфері охорони довкілля                       235

 

81