yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Висновки:

В розділі “Філософія права як методологія вираження людського змісту в предметних формах права” робиться спроба виявлення основних специфічних рис філософсько-правового процесу. Філософсько-правові дискурси характерні для європейського права тому, що в європейській цивілізації право визнається основним організаційним принципом суспільного життя, а тому воно потребує рефлексивно-критичного осмислення. Звертання права до своїх рефлексивно-осмислених засад можливе саме в межах філософсько-правових досліджень. Виникнення багатьох правових теорій на теренах європейської цивілізації не є свідченням її духовної, інтелектуальної чи культурної переваги над іншими культурно-цивілізаційними спільнотами.

В розділі аналізуються такі риси філософсько-правового знання:

-         рефлексія правового знання спрямована не тільки на поняття, але й на методи і установки, які породжені практичною сферою застосування права. Рефлексивність філософії права, на відміну від філософської рефлексії, проявляється в тому, що, крім теоретичної сфери, вона роз’яснює, обґрунтовує, критикує методи і установки, які використовуються в реальній юридичній практиці;

-         історичність філософії права тлумачиться як умова існування самої філософії права. Наголошується на тому, що історію філософії права можна розділити на внутрішню та зовнішню. Під внутрішньою історією розуміється завершення філософсько-правовою думкою самої собою (в межах філософсько-правового дискурсу), тоді як зовнішня історія – це історія філософії права як світогляду, історичних ідей, вона є феноменом культури і науки. Виокремлюється предметне поле філософсько-правових досліджень, а саме – існування права як нерозривної єдності ідеального та предметного компонентів європейського права.

В розділі також аналізується проблема виникнення філософії права як науки. Автор дотримується думки, що як науки філософія права формується в Нові часи, коли пошуки основ права та аналіз проблем права руйнує межі соціальної та особистісної етики.

Особлива увага приділяється процесу формування філософії права в Україні. На основі джерелознавчих та текстуальних досліджень намічені основні “віхи” розвитку вітчизняної філософії права. За точку відліку взято філософсько-правову концепцію Г.С.Сковороди, який є засновником класичної української філософії. Проаналізовані соціально-філософські погляди Г.С.Сковороди, з яких випливає, що правові погляди мандрівного філософа розвивалися в руслі його загальнофілософської установки – кордоцентризму. Також розглядається розвиток правознавства в ХІХ столітті через аналіз наукової спадщини М.Драгоманова, Н.Іванішева, М.Владимирського-Буданова, А.Кістяківського. Значна увага звернена на розвиток української філософії права ХХ століття в межах основних філософсько-правових дискурсів сучасності.

Примітки.

1 Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция; философия права: Краткий курс: Учебное пособие для студ. юрид. фак. вузов. – М.: Academia: Budapest: Cold, 1996. С. 11

2 Ляшенко В.М. Новітня німецька філософія права в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд. // Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 1. – Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. 1998. – С. 151 – 162.

3Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: Автобиография. – М.: 1980. С.5.

4Щукин Н.Н. Практическая функция социального знания. // Социально-политический журнал - 1996 - №5 - С. 94.

5 Малинова И.П. Философия права (рефлексивная традиция): Автореф. дис… д-ра философ. наук: 09.00.10. / РАН. Уральское отделение, Институт философии и права. – Екатеринбург. 1997. – С. 13-14.

6Бибихин В.В. Философия и религия. // Вопросы философии. №7 1992 с.35

7Юркевич П. Вступ до історії філософії права. // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 3-4. – С.54.

8Малинова И.П. Философия права (рефлексивная традиция): Автореф. дис… д-ра философ. наук: 09.00.10. / РАН. Уральское отделение, Институт философии и права. – Екатеринбург. 1997. – С. 18.

9Длугач Т.Б. Проблема единства теории и практики в немецкой классической философии (И.Кант, И.Г.Фихте) / АН СССР. Ин-т философии. – М.: Наука, 1986. - С.78-79.

10Спекторский Е. Проблема социальной физики в ХУ11 столетии. К..,Лито-тип. С.Кульженко, 1917. – С.135.

11 Там же. С.140.

12 Там же. С. 67.

13 Малинова И.П. Философия права (рефлексивная традиция): Автореф. дис… д-ра философ. наук: 09.00.10. / РАН. Уральское отделение, Институт философии и права. – Екатеринбург. 1997. – 45 с.

14 Сковорода Г.С. Твори

15 Драгоманов М. О состоянии женщин в первом веке Римской. Империи. // Университетст. Известия К. 1864. №5 с.38

16Там же.

17Там же.

18Владимирско-Буданов В.Ф. Черты семейного права Западной России в половине ХУІ в. // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Кн.4. Киев., 1890, с.42(?)

19Кистяковский Б.А. В защиту права // Вехи. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991

20Кистяковский Б.А. Кризис юриспруденции и дилентатизм в философии Юридический вестник. – 1914. – Кн.У(1). – С. 71.

21Диспут Б.А.Кистяковского в Харьковском университете  Право. – 1917. – № 13. Стб. 785-797.

22Домонтович В. Проза. – Мюнхен: Сучасність,1988 т.3 с.18

23Там же. С. 18.

24 Шкандрій М. Укрвїнський прозовий авангард // Слово і час. -  1957. -  №3. – С.51-57.

25КозюбраН.И. Социалистическое право и общественное сознание.К.1979.; Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М.1983.; Нерсесянц В.С. Право и закон. М,1983.; Явич Л.Е.Сущность права. М.1985.

26 Dreier R. Hauptströmung gegenwärtiger Rechtsphilosophie in Deutschland. //  Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - 1996. - vol 82. - №2.

27Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права. Самара. 1995. С.2,7.

28 Петрова Л.П. Нариси з філософії права: Навч. Посіб. – Х., 1995. – 260 с.

29Максимов С.И. Способы осмысления правовой реальности. // Проблемы законности. Вып 30. Х. 1995. С.43-44; Правовая реальность: инструментальный и коммуникативный подходы. // там же Вып 28 1995

30Рабинович П.М.Проблеми прав людини у філософській антропології. // Людина і її дійсність 1997 Львів с.163-167.)

31Керимов Д.И. Предмет философии права. // Государство и право. – 1995. - № 3, С. 4-7.

32Там же.

33Чефранов В., Петрова Л.”Що до предмета і структури курсу з філософії права. // Вісник Академії правових наук Х. №2(9) 1997 с.60-67).

34 Козловський А.А. Гносеологія права як наука. // Ерліховський збірник. Вип. 2. – Чернівці, 1995.

35Туманов В.А. Гегель и современная буржуазная философия. в Философия Гегеля и современность М.1977 с.29

36там же.

37Perspectives in Social Philosophi Realings in Philosophie Sourcek  of Social N Y 1967

38 Зуй М.И.Социология - - мифология - философия. Социс 1996 №12 С13.

 

29