yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Висновки.

В першому розділі “Реконструкція образу європейського права як цілісного явища” окреслюється об’єкт дослідження, а саме: феномен “європейського права”. Поставлене завдання зумовило проведення аналізу  таких понять та феноменів, як “право”, що є основним нормативним поняттям правознавчих досліджень, “європейський” та “європейське право”. Право розуміється як  принцип соціальної організації, який виникає із прагнення людей створити розумний спосіб врегулювання своїх  стосунків, який був би прийнятний  для усіх.

Окреслюється історико-подієвий шерег формування особливого світоглядно-настановчого комплексу, який ми називаємо “європейським”, та його тісний зв’язок з “ідеєю Європи”.

Виникнення “ідеї Європи” знаменує собою виникнення ідеї європейської ідентичності, яка розуміється як ідея культурно-історичної спільності європейських народів, як уявлення про сукупність сутнісних характеристик європейської цивілізації. У питанні європейської ідентичності автор дотримується думки, що вона стала можливою лише тоді, коли європеєць почав усвідомлювати себе саме європейцем.

У розділі аналізуються основні культурологічні перспективи поняття “європейське право”. Перша перспектива пов’язана із відродженням ідеї ролі права в суспільстві, як основного регулятиву, та поширенням ідей римського права. Наступна культурологічна перспектива пов’язана з розвитком християнської цивілізації.

До числа культурологічних перспектив “європейського права” відноситься і екстериторіальний характер права, яке грунтується на визнанні права основною соціальною цінністю. Проголошується думка про єдність континентального та англійського права на основі єдності культури, як спрямованості духовно-інтелектуальних зусиль на автономію права в суспільному житті та визнанні права суспільною цінністю, призначенням якої є забезпечення прогресу та стабільності в громадянському суспільстві. Розуміння права як засобу соціальної організації конкретизується через явище індивідуалізації та гуманізму.

Оскільки право як спосіб духовно-практичного освоєння дійсності несе в собі єдність іманентного і трансцендентного, то особливе місце в ньому займають ідеї-цінності. Ідеологема – Рівність, Свобода, Справедливість є осмисленим і нормативним вираженням незабезпеченості людського буття, проблематичного зв’язку людини зі світом. В онтологічному плані ідеї-цінності задають усталеність світу, його вкоріненість і орієнтацію на майбутнє через цінності, які несуть смислові культурні змісти. З цієї точки зору проаналізовані філософсько-правові погляди Платона, Канта та Л.Лакамбри, у яких, на думку автора, найбільш повно досліджуються та розкриваються роль і значення ідей-трансценденцій у праві.

Окрім ідей-трансценденцій – Свободи, Рівності, Справедливості, для європейського права характерним є наявність так званих ідей-компромісів, які знаходять своє вираження  в існуванні конституцій та прав людини. Існування інституту прав людини сьогодні є найсуттєвішою рисою європейського права. Права людини мають свою власну історію формування і представлені трьома поколіннями.

 

 

 

9