yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->           II МОДУЛЬ

Загальна фізика

           II МОДУЛЬ

              

           6 РІВНЯННЯ СТАНУ ТІЛА

              

             Зведення основних формул розділу

           

            1 Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона -

            Менделєєва)

           

             m

             pV =

             RT , або pV RT ,

            µ

           

            де m – маса газу; µ  – його молярна маса; R – молярна газова

            стала; ν

             m

            =

            - кількість речовини; T – термодинамічна температура.

            µ

            2 Закон Дальтона

           

             P = P + P + ...+ P ,

            1

            2

             n

           

            де Р – тиск суміші газів; Рiпарціальний тиск і-ї складової

            суміші; nчисло складових суміші.

            3 Молярна маса суміші газів

           

             m + m + ...+ m

            1

            2

             k

            µ =

            .

            ν +ν +...+ν

            1

            2

             k

           

            4 Масова частка і-ї складової суміші

           

             mi

            ω =

            ,

             i

             m

           

            де m  - маса і-ї складової суміші; m – маса суміші.

             i

           

            СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

            27

           

            28

             Задачі для розв’язання на практичному занятті

           

            73 (6-1) Колба об’ємом V = 300 см3 , закрита пробкою з краном,

            містить розріджене повітря. Для вимірювання тиску в колбі

            горлечко колби занурили у воду на незначну глибину і відкрили

            кран, у результаті чого в колбу надійшла вода масою т = 292 г.

            Визначити початковий тиск Р у колбі, якщо атмосферний тиск Ро =

            =100 кПа.

            74 (6-2) Порожню кулю об’ємом V = 10 см3, заповнену повітрям

            при температурі T1 = 573 К, з'єднали трубкою з чашкою, заповненою

            ртуттю. Визначити масу т ртуті, що надійшла в кулю при остиганні

            повітря в ньому до температури T2 = 293 К. Зміною об’єму кулі

            знехтувати.

            75 (6-3) Газ при температурі Т = 309 К і тиску Р= 0,7 МПа має

            густину ρ = 12 кг/м3. Визначити відносну молекулярну масу µ r газу.

            76 (6-4) У балоні об’ємом V = 25 л міститься водень при

            температурі Т = 290 К. Після того як частину водню витратили, тиск

            у балоні знизився на ∆Р = 0,4 МПа. Визначити масу т витраченого

            водню.

            77 (6-5) У посудині об’ємом V = 0,01 м3 міститься суміш газів -

            азоту масою m1 = 7 г і водню масою т2 = 1 г - при температурі Т =

            280 К. Визначити тиск Р суміші газів.

            78 (6-6) Балон об’ємом V = 30 л містить суміш водню і гелію при

            температурі Т = 300 К і тиску Р = 828 кПа. Маса m суміші дорівнює

            24 г. Визначити масу т1 водню і масу т2 гелію.

           

             Домашнє завдання

           

            79 (6-7) У U-подібний манометр налита ртуть. Відкрите коліно

            манометра з'єднане з навколишнім простором при нормальному

            атмосферному тиску Ро , і ртуть у відкритому коліні розміщена

            вище, ніж у закритому, на h = 10 см. При цьому вільна від ртуті

            частина трубки закритого коліна має довжину l = 20 см. Коли

            відкрите коліно приєднали до балона з повітрям, різниця рівнів

            ртуті збільшилася і досягла значення h1 =26 см. Знайти тиск Р

            повітря в балоні.

            СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

            28

           

            29

            80 (6-8) У балоні міститься газ при температурі t1 = 100° С. До

            якої температури t2 необхідно нагріти газ, щоб його тиск збільшився

            в два рази?

            81 (6-9) Визначити густину ρ насиченої водяної пари в повітрі

            при температурі Т = 300 К. Тиск Р насиченої пари при цій

            температурі дорівнює 3,55 кПа.

            82 (6-10) Оболонка аеростата об’ємом V = 1600 м3, яка

            розташована на поверхні Землі, на k = 7/8 наповнена воднем під

            тиском Р = 100 кПа при температурі Т = 290 К. Аеростат підняли на

            деяку висоту, де тиск Р1 = 80 кПа і температура Т1 = 280 К.

            Визначити масу m водню, що вийшов з оболонки аеростата при його

            підніманні.

            83 (6-11) У балонах об’ємом V1 = 20 л і V2 = 44 л міститься газ.

            Тиск у першому балоні Р1 = 2,4 МПа, у другому - Р2 = 1,6 МПа.

            Визначити загальний тиск р і парціальні тиски Р 1

             1

             1  і Р2  після

            сполучення балонів, якщо температура газу залишилася

            початковою.

            84 (6-12) У 1 кг сухого повітря міститься m1 = 232 г кисню і т2 =

            768 г азоту (масами інших газів нехтуємо). Визначити відносну

            молекулярну масу µ r повітря.

           

 

9