yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Загальнотеоретичні проблеми адвокатології

ВСТУП

Навчальний курс "Адвокатура України" є необхідною складовою частиною вивчення загальнотеоретичних дисциплін для формування особистості майбутнього юриста. Мета вивчення ціп дисципліни - формування системи знань зі специфіки адвокатської діяльності як прикладної галузі юридичної спеціальності. Але у вітчизняній навчальній юридичній літературі підходи у дослідженні теорії адвокатології ще не відповідають сучасним умовам і відстають від правових реалій Тому з цього приводу варто наголосити, що незважаючи на з'явившуюся останнім часом кількість навчальних видань, науці про адвокатуру - адвокатології до цього часу в Україні все ж таки достатньої уваги ще не приділено, а звідси - майже повна відсутність відповідної літератури «нового формату».

За загальною структурою викладення курсу включає 2 модулі, кожний з яких обмежений концептуальною єдністю розглядаємих в ньому питань. За своєю внутрішньою побудовою кожен модуль містить по 4 геми і закінчується підсумковим контролем, який проводиться під час контрольних тижнів. При вивчення курсу "Адвокатура України', крім лекцій і семінарів, передбачені також і інші експериментальні форми практичних робіт - ділові при, постановка й вирішення проблемних ситуацій, аудиторій конференції тощо.

Семінарські заняття проходять у двох варіантах: перший (більш типовий) - відповіді студентів на підготовлені самостійно запитання і а додаткові доповіді з теми, а другий - у вигляді правової дискусії та визначені перед семінаром окремі розділи з теми. Крім того, на практичних заняттях студенти складатимуть проекти актів адвокатського реагування, зразків адвокатського провадження або тези виступів у суді з відповідними коментарями та уточненнями викладача. Семінарські заняття дають можливість перевірки рівня засвоєння студентами теорії з відповідних питань, норм законодавства, пов'язаних з діяльністю адвокатів, відпрацьовуються практичні навички при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Згідно з навчальною програмою на навчальний курс 'Адвокатура України" відведено 5 лекцій і 8 семінарських занять. Саме таким чином структурно побудований цей посібник. За архітектонікою він складається з двох основних частин Перша частина присвячена теоретичному викладенню основних іем курсу. Після теоретичного викладення кожної теми надаються ключові поняття, основні висновки і контрольні запитання для самопідготовки. Друга частина містить методичні рекомендації до семінарських занять та інший допоміжний та перевірочний матеріал (тести, контрольні та індивідуальні завдання, тематика рефератів, курсових та контрольних робіт, основна і додаткова література та ін.) з підготовки студентів.

Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів. Студент повинен мати відповідні нормативно-правові акти, а також бути ознайомленим з науковими точками зору з приводу розглядаємих проблем. При вивченні нового курсу студенти повинні активно застосовувати теоретичні знання матеріального та процесуального права, але викладення дисципліни "Адвокатура України" в Запорізькому національному університеті містить певні особливості від більшості інших освітніх закладів, де зазначена дисципліна вважається спецкурсом і викладається. Річ у тому, що цей навчаї  ий предмет викладається па

першому курсі, коли студеити-юристи з об'єктивних підстав ще не знайомі як з галузевими галузями матеріального та процесуальною права, так і з спеціальними дисциплінами. Але, у контексті викладеного, буде доречним наголосити, що в існуючій навчальній літературі з дисципліни "Адвокатура Україна" ряд важливих проблем залишається поза увагою авторів.

Окремі деонтолої Ічні аспекти (наприклад, проблеми адвокатської етики, моральність адвокатської діяльності тощо) розглядаються різними авторамп (ТВ. Варфоломєєвою, І.Ю. Гловацьким. ЯЛІ. Зейканом. В.В. Медведчуком, О.Д. ("вятоцьким. Д.П. Фіолевським, СЯ. Фурсою та іншими) практично \ всіх навчальних виданнях, але ми не знаходимо висвітлення для майбутніх юристів таких полемічних аспектів як професійна деформація адвокатів та шляхи її подолання, феномен "угод з правосуддям", проблеми тенденційного або замовленою сліде і на, а звідси - місце адвоката та йото процесуальні можливості у правовій протидії вищезазначеним явищам, політична культура адвоката тощо. Тому студент має побачити, що разом із іаконом поведінка адвоката як представника однієї і юридичних професій (спеціальностей) регулюється деонтолої ічними, в т.ч. етичними нормами, шо в окремих випадках припускає використання компромісу як ефективною засобу з розв'язання правових проблем. З цього приводу у посібнику надаються не тільки плани практичних самостійних занять, які можуть проводитися у формі колоквіумів, але й відповідні методичні рекомендації та психологічні вправи.

Відпрацьовуючи викладені в посібнику теми занять, студенти зможуть усвідомити, що особливість адвокатської деонтології полягає в тому, що вона характернім; юриспруденцію крізь призму професії адвоката і йото діяльності як особи. Аналіз робіт видатних адвокатів дозволяють усвідомити те, що специфіка адвокатської діяльності вимагаг певних властивостей особи і певних психічних якостей. І практика підтверджує, що далеко не кожний юрист, який починає свою роботу в галузі правового захисту, здатний адаптуватися до неї. Тому, виходячи з головного змісту викладеного, виділення професіонально значущих якостей (психограми) адвоката зможе дозволити проводити науково обгрунтований професійний відбір, загальну і спеціальну підготовку фахівців у галузі професійною иравозахисту.

Дотепер системний деонтолої ічний підхід як загальних так і окремих проблем адвокатури на сторінках наукових видань і в навчаїьпо-мстодичній літературі відсутній. Треба визначні, що це обуомлено кількома основними причинами. По-перше, більшість досліджені, була здійснена в старих соціально-нолггичних і економічних умовах і в рамках раніше чинного законодавства; по-друге, в своїй значній більшості роботи учених були присвячені діяльності адвоката як захисника в кримінальному процесі; по-третє, жодна з роби не присвячена впливам соціальїю-іюлітичних умов, дії владних повноважень на правозахисну діяльність адвоката і системним проблемам професійної деформації адвокатів Тому історичний шлях розвитку адвокатури нами розглядається не тільки у ретроспективу але й як поштовх до подальшого розвитку, котрий не виключає різноманітні видозміни стану і форми організаційних форм адвокатської діяльності. Уявляється важливим ( те, шо в цьом> навчальному виданні акцентується особлива увага на достатньо ретельному розгляді проблеми професійної деформації адвоката та окресленні шляхах з її мінімізації. Висвітлюючи проблеми незаконної адвокатської діяльності! показані типології адвокатів, которі порушують правові та стичні норми. Визначено і розкрито основні фактори, що призводять до професійної деформації особи адвоката, що дозволило автору проаналізувати позитивні й негативні (загрозливі) тенденції у розвитку особистості адвоката.

Отже, вважаємо буде логічним підкреслити основну ціль роботи як продовження зусиль, які були розпочаті автором у монографії "Адвокатура як институт правової. юпомоги і захисту: проблеми становлення и перспективи розвитку", розкриваючи для студентів як системний комплекс проблем адвокатури, так і визначаючи місце адвокатології > системі юридичних та інших суміжних наук. Відтак, підсумковуючи викладене вище вважаємо, що оволодіння матеріалом повинно включати сукупність декількох взаємопов'язаних завдань. 0 бути цікавим; 2) бути зрозумілим; 3) бути неспрощеним і не надскладним. Тобто дисципліна "Адвокатура України" має на меті теоретично вивести студента-іориста-периюкурсника, умовно кажучи, у світ адвокатури і яскраво розповісти що йому може бути потрібні» і де воно знаходиться. Таким чином, підготовити майбутнього юриста до самостійного шляху, що ми і спробували зробити в цій роботі. Але - це зможе відбутися не раніше ніж через 4-5 років, а підсумковою формою контролю знань студенгів-першокуреників. які вони отримати протягом одного семестру, є іспит, котрий має на меті перевірку не тільки теоретичних знань, а також уміння самостійно працювати з літературою.

Вважаємо, що саме такий підхід буде корисним для сприйняті я достатньо складною матеріалу студентами-першокурсниками і формування особистості майбутніх юристів. Назва посібника не є копією назви дисципліни, але саме це уявляється цілком виправданим, оскільки ніяке літературне видання не зможе замінити собою відповідний навчальний предмет у повному обсязі проявів його подачі. Тому пропонуєш робота, безумовно, не є ортодоксальною навчальною працею, а виключно допоміжним матеріалом, який зможе не тільки заповнити окремі прогалини, але також, сподіваємося, стати стрижнем нового підходу

 

3