yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Віра та релігія->Содержание->СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавство України про релігію і церкву

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1  Джерела

 

1.      Висновок № 190 (1995) ПАРЕ щодо заявки України на вступ до Ради Європи // Бюро інформації Ради Європи в Україні // http: //www.coe.kiev.ua/docs/pace.htm

2.      Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года // Журнал ООН. – A/64. – С. 39-42.

3.      Господарський кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=19&user=o1y2003

4.      Господарський процесуальний кодекс України // Офіційний сайт   ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2 &user=o1y1991

5.      Декларация независимости // Скидмор М.Дж., Трип М.К. Американская система государственного управления. – М., 1993. – С. 331-334.

6.      Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция           ГА ООН 36/55 25 ноября 1981 года // Журнал ООН. – A/RES/36/55.

7.      Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Резолюция ГА ООН № 47/135 от 18 декабря 1992 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/47/135.

8.      Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках). Резолюция   ГА ООН № 53/144 от 9 декабря 1998 года // Журнал ООН. – A/RES/53/144.

9.      Декларація принципів толерантності (схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16.11.1995 р.). – К., 1996.

10.  Декрет № 1. Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви»                 22 січня 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 2003. – Вип. 2 (21). – 364 с.

11.  Декрет РНК УСРР «Про передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення» від 17 травня 1919 р.                  // Узаконения и Распоряжения Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1919 г.

12.  Джефферсон Т. Билль о религиозной свободе (1779 г.)                            // Американские просветители: Избранные произведения. – М., 1969. – С. 47-49.

13.  Європейська конвенція з прав людини. Рим, 4 жовтня 1950 р. – К., 2004.

14.  Закон СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від                  1 жовтня 1990 р. // Людина і світ. – 1990. – №11. – С. 11-15.

15.  Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»                      № 1975-XII вiд 12.12.1991 р. зі змінами та доповненнями                         // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user=o1&text=%CF%F0%EE+%E0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E0%F2%E8%E2%ED%F3+%28%ED%E5%E2%B3%E9%F1%FC%EA%EE%E2%F3%29+%F1%EB%F3%E6%E1%F3&x=5&y=6

16.  Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o1y1996

17.  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» № 1003-ХІV від 27 липня 1999 р.                     // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?page=7&user=o1y1999

18.  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 349-IV від 24.12.2002 р.     // Офіційний сайт ВР України // Офіційний сайт ВР України                  // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user= o1&text=%CF%F0%EE+%EE%EF%EE%E4%E0%F2%EA%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%E8%E1%F3%F2%EA%F3+%EF%B3%E4%EF%F0%E8%BA%EC%F1%F2%E2

19.  Закон України «Про зайнятість населення» № 803-XII вiд      01.03.1991 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт                     ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4& user=o600&sp=i

20.  Закон України «Про колективні договори і угоди» № 3356-XII від 01.07.1993 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт                     ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5& user=o1y1993

21.  Закон    України    «Про    об’єднання   громадян»    № 2460-ХІІ   від

      16 червня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 34. – С. 504.

22.  Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР вiд 24.03.1995 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=8&user=o1y1995

23.  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»            № 334/94 ВР від 28.12.1994 р. // Офіційний сайт ВР України                   // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user= o1&text=%CF%F0%EE+%EE%EF%EE%E4%E0%F2%EA%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%E8%E1%F3%F2%EA%F3+%EF%B3%E4%EF%F0%E8%BA%EC%F1%F2%E2

24.  Закон України «Про освіту» N 1144-XII від 04.06.1991 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&user=o600

25.  Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&user=o1y1992

26.  Закон України «Про підприємства в Україні» № 887-ХІІ від                 27 березня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

27.  Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»                   № 987-ХІІ від 23 квітня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

28.  Засади державної політики в галузі прав людини. Постанова ВРУ №575-XIV від 17.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. –

1999. – № 35.

29.  Збірник  узаконень  та  розпоряджень  робітничо-селянського  уряду

      України. — 1927. — № 63-65.

30.  Земельний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://za kon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o1y 2001

31.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Офіційний сайт ВР України // http://za kon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=9&user=o600

32.  Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.) // http://www.un.org/russian/documen/convents/educat.htm

33.  Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111), принята 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции МОТ // http://www.un.org/russian/docu men/convents/labour.htm

34.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим,                     4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) – ETS № 005         // http://echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm

35.  Конвенция о правах ребенка. Резолюцией ГА ООН № 44/25 от              20 ноября 1989 года. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49) // Журнал ООН. – A/RES/44/25. – С. 230-239.

36.  Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Резолюция ГА ООН № 260 А (III) от 9 декабря 1948 года, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/260 (III).

37.  Конвенция о статусе апатридов, принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года // http://www.un.org/rus sian/documen/convents/apatride.htm

38.  Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией           429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года // http: //www.un.org/russian/documen/convents/refugees.htm

39.  Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р.                  // Віче. – 1998. – №1.

40.  Конституция США: Текст и постатейный комментарий: В 2 ч. – М., 1984.

41.  Конституція Пилипа Орлика. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 1. – С. 209-225.

42.  Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1996.

43.  Международная конвенция о защите прав всех  трудящихся-мигрантов и членов их семей. Резолюция ГА ООН № 45/158 от            18 декабря 1990 года. В силу не вступила. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/158. – С. 354-372.

44.  Международный пакт о гражданских и политических правах. – М., 1998.

45.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,

приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от          13 мая 1977 года // http://www.un.org/russian/documen/convents/pri son.htm

46.  Наказ ДПАУ «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) № 355 від 03.07.2000 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o16y2000

47.  Основные принципы обращения с заключенными. Резолюция              ГА ООН 45/111 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/111– С. 268-269.

48.  Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затверджене Постановою КМУ № 201 від 14 лютого 2007 р. // http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=45398&cat_id=45327

49.  Постанова ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 988-ХІІ // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

50.  Постанова КМУ «Про виключення окремих об’єктів із переліку культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 8 червня 1992 р. № 311 // Офіційний сайт                   ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 17&user=o2y1992

51.  Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю» від                    29 жовтня 2003 р. № 1699 // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=12&user=o2y 2003

52.  Постанова КМУ «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 30 червня 1992 р. № 360        // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=15&user=o2y1992

53.  Постанова КМУ «Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям» від               14 лютого 2002 р. № 137 // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=51&user=o2y 2002

54.  Постанова Ради Міністрів УРСР «Про перелік пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 5 квітня 1991 р., № 83 // Збірник Постанов УРСР. – 1991. – № 4.

55.  Постановление Европейского Суда по делу "Бессарабская Митрополия и другие против Молдовы" (Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova) от 13 декабря 2001 г., жалоба № 45701/99            // http://rrpoi.narod.ru/echr/anouther_3/metropolitan.htm

56.  Права человека: Сб. универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.

57.  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы.  Резолюция ГА ООН      № 45/113 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение // Журнал ООН. – A/RES/45/113. – С. 275-283.

58.  Рамкова конвенція про захист національних меншин. Страсбург. – К., 2004.

59.  Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого             1996 р., № 02-5/109 «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Юридичний вісник України. – 2000. – № 51.

60.  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Резолюція ГА ООН           № 43/173 от 9 декабря 1988 года, приложение. – Журнал ООН. – A/RES/43/173. – С. 411-416.

61.  Совет по правам человека. Резолюция ГА ООН № 60/251 от               16 марта 2006 г. – Журнал ООН. – А/RES/60/251.

62.  Указ Президента України «Про затвердження Положення про місцеву державну адміністрацію» від 14 квітня 1992 р., № 252               // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=11&user=o4y1992

63.  Указ Президента України «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна» від 4 березня 1992 р № 125                    // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=14&user=o4y1992

64.  Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» від 21.03.2002 р., № 279/2002 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=24&user=o4y 2002

65.  Устав Организации Объединенных Наций // http://www.un.org/rus sian/documen/basicdoc/charter.htm

66.  Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.). – CETS-001 // http: //www.coe.kiev.ua/docs/cets/cets001.html

67.  Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года // United Nations. Treaty Series. – Vol.999. – Р. 315-317 // http://www.un.org/rus sian/documen/convents/pactpro1.htm

68.  Цивільний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=19&user=o1y2003

69.  Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний сайт                 ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 13&user=o1y2004

 

 

2  Монографії, статті, навчальна література

 

70.  Іванченко Н. Церковні рейдери проти музеїв // Музеї України // http: //www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&file=print&id=20 80

71.  Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник:

У 2 т. / За ред. В.Б.Авер’янова. – К., 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 584 с.

72.  Бабій М. Безальтернативність багатоконфесійності: Проблеми свободи релігії у контексті релігійного багатоманіття в Україні              // Людина і світ. – 2004. – № 5.

73.  Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного аналізу: Дис. …канд. політ. наук: 23.00.02.                      / ІПіЕНД НАН України. – К., 2004.

74.  Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990.

75.  Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право России: Курс лекций. – СПб., 2002.

76.  Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків: чи є можливість від нього відмовитися? // Юридичний журнал. – 2004. – № 3.

77.  Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006.

78.  Держава та церква: стан розвитку взаємовідносин в Україні та на Сумщині // Сумська політика 2007. Рік після виборів. – Суми, 2007. – С. 189-199.

79.  Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб. – Чернівці, 2005.

80.  Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? // Юридичний журнал. – 2003. – № 10.

81.  Карпачова Н.I. Стан дотримання та захисту прав i свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000.

82.  Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов. – М., 2002.

83.  Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей (1819) // Полис. – 1993. – №2.

84.  Котюк В.О. Основи держави і права: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. і перероб. – К., 2001.

85.  Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 137-405.

86.  Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 91-135.

87.  Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2005.

88.  Лупарев Г.П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-правовой анахронизм? // Религия и право. – 2002. – №2.

89.  Милль Дж. О свободе: Пер. с англ. // Наука и жизнь. – 1993. – № 11, №12.

90.  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 1999.

91.  Нечаев А.Б. Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы научной конференции, 28-30 ноября 2001 г. – СПб., 2001. – С. 63-68.

92.  Політологічний енциклопедичний словник / За ред.                            Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 2004.

93.  Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Гончаренка. – К., 2002.

94.  Рабінович П.М.  Основи  загальної  теорії  права  та  держави:  Навч.

посіб. – 5-е вид., зі змінами. – К., 2001.

95.  Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001.

96.  Рибачук М., Білоус О. Проблема реституції церковного майна                 // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3.

97.  Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

98.  Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]) Примітка. Декларація стала рефлексією до трагічних подій Другої світової війни, мала попередити прояви фашизму й  тоталітаризму в майбутньому. Дискримінація в її крайній формі, зокрема на релігійному ґрунті, була визнана напередодні підписання Загальної декларації прав людини Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. такою, що суперечить базовим правам людини, а отже, є злочином перед людством. Ратифікували Конвенцію всі держави-члени ООН. Загальна декларація прав людини проголошує право кожного на захист від будь-яких проявів дискримінації та підбурювання до неї (ст.7)

[2]) Примітка.  Замість   Комітету  з  прав   людини  Резолюцією  ГА  ООН  від  16 березня          2006 р. в Женеві організовано Раду з прав людини, до якої перейшли всі повноваження Комітету.

[3]) Примітка. Набула чинності 3 вересня 1953 р.

[4]) Примітка. Див. визначення терміна «остаточна постанова» у ст.45 Конвенції про захист прав і основних свобод людини

[5]) Примітка. За весь період діяльності з 1959 р. випадків не виконання постанов ЄСПЛ не зареєстровано

[6]) Примітка. Створення першої правозахисної організації в Україні стало можливим після підписання УРСР у 1975 р. Заключного Гельсінського акта. У листопаді 1976 р. у Києві була створена Українська Гельсінська Група (УГГ), яка продовжує свою діяльність у сучасних умовах. Серед інших активно діючих правозахисних організацій – Українська Правнича Фундація (УПФ), Харківська правозахисна група та ін.

[7]) Примітка. Офіційна назва – Автономна Республіка Крим; вищим представницьким органом АР Крим є ВР АР Криму; Урядом АР Крим є Рада Міністрів АР Криму. У Законі про свободу совісті та релігійні організації відповідні зміни відсутні

[8]) Примітка. Див. також: ЦПК України, пп. 17) п.1 ст. 348

[9])  Примітка. Виключне право (п.3 ст.22)

 

19